فوت متهم و آزادی وثیقه

4.8/5 - (5 امتیاز)

فوت متهم و آزادی وثیقه

طبق ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:

در صورتی که زندانی پس از مرخصی از زندان و تمام شدن مرخصی غیبت کند و دراثنای غیبت فوت کند چه اتفاقی برای وثیقه می افتد؟

اگر اجرای احکام ابلاغ قضایی را انجام داده باشد؛ سپس وثیقه ضبط گردد؛ از وثیقه ضبط شده امکان ضبط به مبلغ دین متوفی محکوم به علاوه ی نیم عشر اجرای احکام کیفری وجود دارد.

  • متهم
  • کفیل
  • وثیقه گذار

می تواند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره ی اخذ:

  • وجه التزام
  • وجه الکفاله 
  •  ضبط وثیقه

اعتراض کنند که مرجع رسیدگی به این اعتراض؛ دادگاه کیفری دو است.

مشاوره وکیل

اعتراض به ضبط وثیقه

الف ) هرگاه مدعی شوند، در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوطه رعایت نشده است.

ب ) هر گاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده و یا او را حاضر کرده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده اند.

هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده ی (۱۷۸) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند.

ت)هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده اند.

ث)هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.

جهت عضویت در اینستاگرام حقوقی کلیک کنید

اینستاگرام حقوقی

تبصره

  • تبصره یک: دادگاه در تمام موارد فوق ، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایات رسیدگی می کند. رأی دادگاه قطعی است.
  • تبصره دو: مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیک ترین شهرستان آن استان است.
  • تبصره سه: در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله حکم کند.
مطالب مرتبط   دفتر اجاره سند برای دادگاه

جهت رفع ابهام از بند (پ) و روشن شدن منظور این بند ماده صد و هفتاد و هشت آیین دادرسی کیفری را در ذیل می آوریم.

متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند.

فوت متهم و آزادی وثیقه
فوت متهم و آزادی وثیقه

عذر موجه عدم حضور در دادگاه 

جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

الف) نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به  گونه ای که مانع از حضور شود.

ب) بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.

پ) همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

ت) ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.

ث) متهم در توقیف یا حبس باشد.

ج) سایر مواردی که عرفاٌ به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می شود.

تبصره :

در سایر موارد، متهم می تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را أخذ نماید که در این مورد بازپرس می تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی

گروه داوری ققنوس

هیاتت تحریه وکلای ققنوس: فوت متهم و آزادی وثیقه

دیدگاهتان را بنویسید

تماس بگیرید
× واتساپ