چگونگی قرار ملاقات زندانیان

5/5 - (3 امتیاز)

چگونگی قرار ملاقات زندانیان از منظر قانون

 

چه افرادی می توانند با زندانی ملاقات کنند

زندانیان متهم و محکوم برطبق قانون می توانند با خانواده، آشنایان و بستگان خود قرار ملاقات یا مکاتبه  داشته باشند. بعضی مواقع به دستور قاضی، منع قانونی برای ملاقات زندانیان وجود دارد و آن در صورتی است که ملاقات یا مکاتبه با متهم برخلاف حسن جریان محاکمه باشد.

هر زمانی که محاکمه متهم شروع شد، زندانی میتواند با وکیل مدافع ملاقات کند.

براساس قانون، پدر، مادر، همسر، برادر، خواهر، فرزندان زندانی،  پدر و مادر همسر او، این اجازه را دارند که در هرهفته با زندانی ملاقات کنند. اگر بستگان و دوستان زندانی بخواهند با اوملاقات کنند؛ باید درخواست ملاقات را به رئیس زندان یا قاضی ناظر اعلام کنند؛ و در صورت موافقت قرار ملاقات انجام می شود.

 

مشاوره حقوقی قرار ملاقات زندانیان
مشاوره حقوقی قرار ملاقات زندانیان
 

شرایط  و چگونگی قرار ملاقات زندانیان حضوری و خصوصی

 • درصورتی که زندانی رفتار و کردار خوبی داشته باشد؛ می تواند با اعضای خانواده خود به صورت حضوری؛ و با حضور مأمور ملاقات کند.
 • در بعضی موارد با درخواست زندانی قبول؛ درخواست از طرف رئیس زندان به متهم یا مجرم ، اجازه ملاقات خصوصی با همسر یا فرزندان بدون حضور مأمور داده می شود.

مطالب مرتبط   سند برای آزادی زندانی تحت نظر وکیل

ملاقات وکیل با زندانی

در قانون، به وکلای دادگستری اجازه داده شد که در صورتی که وکالتنامه رسمی داشته باشند، هرزمان لازم باشد به زندان رفته و زندانی را ملاقات کنند. پس از ورود وکیل به زندان، مجوز کتبی از مقام قضایی گرفته ووکالتنامه رسمی را به زندان ارائه می کند؛ همچنین در شرایط ضروری وکیل می تواند با موکل خود در اتاق مجزا از اتاق عمومی ملاقات کند.

آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ٢٠/٩/١٣٨٤

ماده ١٨٠:

كليه محكومان و متهمان تحت نظارت كامل و طبق مقررات اين آييننامه؛ مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنايان خود ميباشند؛ و اين ارتباط بوسيله ملاقات و مكاتبات انجام مي پذيرد.

 تبصره ـ

چنانچه ملاقات يا مكاتبه متهمي ،خلاف حسن جريان محاكمه باشد، قاضي مربوط مي بايست به طور كتبي ملاقات با محكوم يا مكاتبه وي را ممنوع اعلام كند.

در اين صورت و در مدت ممنوعيت حسب مورد، ملاقات با محكوم و يا مكاتبه او؛ تنها با اجازه كتبي مراجع قضايي صلاحيتدار مجاز مي باشد.

تخلف از مفاد اين تبصره موجب تعقيب انتظامي يا اداري متخلف خواهد بود. ولي پس از آغاز محاكمه وكيل مدافع شخص بازداشت شده، حق خواهد داشت كه با او ملاقات نمايد؛ و هيچ يك از مأموران انتظامي يا اداري و قضايي نمي توانند به هيچ وجه ازاين ملاقات جلوگيري نمايند.•

 ماده ١٨١:

محل ملاقات عمومي محكومان حداقل بايستي مجهز به ديوارهاي شيشه اي نشكن و وسايل تلفن و لوازم ضد صوت باشد؛ وسايل ذكر شده بايد طوري تعبيه گردد كه هنگام ملاقات و مكالمه محكومان با اشخاص، مزاحمت براي ساير اشخاص فراهم نگردد؛ و مكالمه ها به سهولت انجام پذيرد.

 تبصره ـ

مسئولان موسسه ها و زندان ها ميتوانند براي بناي چنين محل هایی که در جهت رفاه خانواده زندانیان  احداث می گردد از اعتبارات انجمن های حمایت از زندانیان محل استفاده نمایند.

ماده ١٨٢:

 • زوج يا زوجه
 • پدر
 • مادر
 • برادر
 • خواهر
 • فرزندان محكوم يا متهم
 • پدر و مادر همسر وي

حق دارند بر اساس شرايط ملاقات هاي هفتگي؛ با محكوم ملاقات كنند؛

 • سايربستگان
 • دوستان محكوم

در صورت درخواست با كسب اجازه؛ از طرف رئيس مؤسسه يا زندان يا قاضي ناظر؛ مي توانند ملاقات كنند.

ماده ١٨٣:

محكوماني كه حسن رفتار و كردار داشته باشند؛ با صلاحديد رييس موسسه يا قاضي ناظر مي توانند با همسر و فرزندان؛  وپدر و مادر و برادر و خواهر و پدر و مادر همسر خود؛ با حضور مأمورمراقب ملاقات حضوري نمايند.

ماده ١٨٤:

محكومان كارگاههاي حرفه آموزي خارج از زندان ،نيزميتوانند هفته اي يك بار با اشخاص ذكر شده در ماده 182ملاقات نمايند. محل ملاقات اين گروه از محكومان در محل مناسبي كه به اين منظور اختصاص داده ميشود انجام خواهد شد در اين صورت حضوریک مامور مراقب ضروري است.

ماده ١٨٥:

محكومان يا متهمان با موافقت رئيس زندان يا قاضي ناظر در مواردي ميتوانند ملاقات خصوصي بدون حضور مراقب با همسر وفرزندان خود داشته باشند.•

 ماده ١٨٦:

اداره كل شوراهاي حل اختلاف كشور مي تواند در هر مركزحرفه آموزي و اشتغال يا زندان با نظر سازمان و در چارچوب قانون وآيينن امه اجرايي شوراهاي حل اختلاف، شعبه اي براي حل اختلاف محكومان و شاكيان خصوصي آنان ايجاد نمايد.

رئيسبان زندان ها، بازداشتگاه ها و مراكز حرفهآ موزي اشتغال نيز مكلفند براي انجام اين امر اقدام ودر حد توانايي ها همكاري لازم بعمل آورند.

مطالب مرتبط   وکیل جزایی | وکالت تخصصی در امور کیفری

 ماده ١٨٧:

وكلاي دادگستري در صورت داشتن وكالتنامه رسمي؛ براي حفظ حقوق موكل خود مي توانند با أخذ مجوز كتبي از قاضي مربوط، بدون مراجعه در زمان اداری ؛ با نظر قاضی ناظر و با دادن وكالتنامه رسمي به رييس زندان، در صورت امكان در اتاق مخصوص ومجزا؛ از اتاق ملاقات عمومي با موكلان خود ملاقات نمايند؛ در صورت ممنوع الملاقات بودن محكوم، ملاقات با نظر مقام هاي قضايي مربوط انجام مي گيرد.

بديهي است مقدمات تنظيم وكالتنامه رسمي توسط مسئولان زندان فراهم خواهد شد.

  – تبصره یک: 

كانون وكلا مي تواند در هر زندان به هزينه خود با نظرسازمان اتاقي بسازد؛ كه براي ملاقات وكلاي دادگستري با موكلان آنها اختصاص داده شود.

– تبصره دو:

مفاد اين ماده نسبت به وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضاييه نيز قابل تسري است.

ماده ١٨٨:

برنامه ملاقات عمومي در هر مؤسسه يا زندان؛ از نظر روزو ساعت متناسب با فصلهاي سال؛ و نياز هر محل بوسيله رييس موسسه يازندان؛  تهيه و با تصويب مديركل مربوط آگهي مي شود.

 – تبصره یک:

برنامه ملاقات بايد به گونه اي تنظيم شود كه؛ زنان ومردان ملاقات كننده و ملاقات شونده بتوانند به طور جداگانه بايكديگر ملاقات نمايند.

– تبصره دو:

برنامه ملاقات عمومي بايد به گونه اي تنظيم شود كه؛ هرمحكوم حداقل هفته اي يكبار ملاقات داشته باشد و مدت آن كمتر ازبیست دقيقه نباشد.

ماده ١٨٩:

افزون بر مقامهاي قضايي صلاحيتدار، رييس مؤسسه، يازندان و مديركل زندانهاي استان نيز؛ در صورت تشخيص ضرورت مي توانند؛ اجازه ملاقات با محكوم را؛ با اشخاص مجاز در آيين نامه صادر نمايند.

 – تبصره:

در صورتي كه براي محكوم از سوي شوراي انضباطي؛ محدوديت ملاقات در نظر گرفته شود و قاضي ناظر نيز تاييد نموده باشد، موضوع با ذكر دليل به مراجع ذكر شده در ماده پيش اعلام مي گردد؛ تا ازدادن ملاقات خودداري نمايند.

 

جهت عضویت در اینستاگرام حقوقی کلیک کنید

اینستاگرام حقوقی

 

ماده ١٩٠:

رئيس زندان مي تواند تسهيلات ملاقات محكومان بيمارراكه در بيمارستان بستري بوده؛ يا قادر به حركت نيستند با نظر پزشك فراهم آورد.

ماده ١٩١:

رد و بدل كردن نامه و اشياء مجاز بدون اجازه رييس زندان يا نماينده وي به هرگونه كه باشد؛ ميان ملاقات كننده ومحكوم به كلي ممنوع است؛ و مأمور ملاقات مؤظف به حفظ انتظام، انضباط كامل و اجراي دقيق ملاقات خواهد بود.

– تبصره: 

تخلف مأمور ملاقات و يا قصور و تقصير وي؛ موجب تعقيب انتظامي يا اداري خواهد بود.

 ماده ١٩٢:

ملاقات اتباع بيگانه با خانواده وغيرآن بايد با حضور يك نفر مترجم مورد اعتماد انجام شود؛ مگر آنكه مكالمات به زبان فارسي انجام گيرد، پرداخت دستمزد با سازمان است.

ماده ١٩٣:

ملاقات نماينده سياسي و كنسولي با اتباع محكوم خود؛ با معرفي وزارت امور خارجه و با اجازه دادستان، قاضيان رسيدگي كننده يا ناظر زندان مي باشد.

 تبصره ـ محكوماني كه كشور آنها در ايران نماينده سياسي ندارند؛ مي توانند با رعايت ماده فوق با نماينده سياسي و كنسولي دولتي؛ كه حافظ منافع آنان مي باشد ملاقات نمايند.

ماده ١٩٤:

در تمام مواردي كه شخص خارجي با محكوم يا متهم ملاقات مي نمايد؛ بايد با حضور يك نفر از كاركنان زندان كه حداقل به زبان محكوم آشنايي داشته باشد؛ صورت گيرد و صحبت بايد بدون نجوا و با صداي بلند باشد.

اگر مأمور مسئول ملاقات موضوع مذاكره طرفين را برخلاف مقررات و نظامنامه هاي داخلي مؤسسه يا زندان تشخيص دهد؛ بايد فوري به ملاقات خاتمه دهد و چگونگي امر را به رئيس زندان گزارش نمايد .

 ماده ١٩٥:

رييسان مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندانها بايد ترتيبـــي اتخاذ نمـــايند تا سالــن انتظار جـــهت استقرارملاقات كنندگان مجهز به:

 • سرويس
 •  فروشگاه
 • وساير وسايل رفاهي

باشد وتدابيري اتخاذ گردد تا ملاقات كنندگان از مسير مخصوص جداي ازمحوطه عمومي موسسه يا زندان به قسمت محل ملاقات هدايت شوند.

ماده ١٩٦:

در تمامي موارد تنظيم برنامه ملاقات از نظر روز وساعت و طول مدت ملاقات؛ و چگونگي كيفيت آن با نظر رييس موسسه يازندان خواهد بود.

ماده ١٩٧:

در صورت وجود امكانات، قاضيان ناظر بايد در مراكزحرفه اموزي و اشتغال و زندانها مستقر گردند؛ تا از نزديك نسبت به انجام وظايف خود؛ منجمله رفع مشكلات محكومان اقدام نمايند.

درغيراينصورت بايد حداقل در هفته سه بار براي بازديد؛ از مؤسسه يازندان محل خدمت خود سركشي نمايند.

گروه وکلای ققنوس

ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت آزادی زندانیان برای تمامی مراجع قضائی در سراسر کشور

شما را در تمامی مراحل آزادی زندانیان  و قرار ملاقات زندانیان یاری می رساند

قرار ملاقات زندانیان


09101923725
 

دیدگاهتان را بنویسید

تماس بگیرید
× واتساپ