چگونگی قرار ملاقات زندانیان

چه افرادی میتوانند با زندانی ملاقات کنند

زندانیان متهم و محکوم برطبق قانون میتوانند با خانواده ، اشنایان و بستگان خود قرار ملاقات یا مکاتبه  داشته باشند.

بعضی مواقع به دستور قاضی ،منع قانونی برای ملاقات زندانیان وجود دارد و آن در صورتی است که ملاقات یا مکاتبه با متهم برخلاف حسن جریان محاکمه باشد.هر زمانی که محاکمه متهم شروع شد ،زندانی میتواند با وکیل مدافع ملاقات کند.

براساس قانون، پدر، مادر، همسر، برادر ،خواهر، فرزندان زندانی، پدر و مادر همسر او، این اجازه را دارند که در هرهفته با زندانی ملاقات کنند. اگر بستگان و دوستان زندانی بخواهند با اوملاقات کنند باید درخواست ملاقات را به رئیس زندان یا قاضی ناظر اعلام کنند و در صورت موافقت قرار ملاقات انجام میشود.

شرایط ملاقات حضوری و خصوصی

1-درصورتی که زندانی رفتار و کردار خوبی داشته باشد میتواند با اعضای خانواده خود به صورت حضوری و با حضور مامور ملاقات کند.

2-در بعضی موارد با درخواست زندانی قبول درخواست از طرف رئیس زندان به متهم یا مجرم ،اجازه ملاقات خصوصی با همسر یا فرزندان بدون حضور مامور داده میشود.

ملاقات وکیل با زندانی

در قانون، به وکلای دادگستری اجازه داده شد که در صورتی که وکالتنامه رسمی داشته باشند، هرزمان لازم باشد به زندان رفته و زندانی را ملاقات کنند. پس از ورود وکیل به زندان ،مجوز کتبی از مقام قضایی گرفته ووکالتنامه رسمی را به زندان ارائه میکند، همچنین در شرایط ضروری وکیل میتواند با موکل خود در اتاق مجزا از اتاق عمومی ملاقات کند.

آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ٢٠/٩/١٣٨٤

ماده ١٨٠:

كليه محكومان و متهمان تحت نظارت كامل و طبق مقررات اين آييننامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنايان خود ميباشند و اين ارتباط بوسيله ملاقات و مكاتبات انجام ميپذيرد.

 تبصره ـ چنانچه ملاقات يا مكاتبه متهمي ،خلاف حسن جريان محاكمه باشد، قاضي مربوط ميبايست به طور كتبي ملاقات با محكوم يا مكاتبه وي را ممنوع اعلام كند.

در اين صورت و در مدت ممنوعيت حسب مورد،ملاقات با محكوم و يا مكاتبه او تنها با اجازه كتبي مراجع قضايي صلاحيتدار مجاز ميباشد. تخلف از مفاد اين تبصره موجب تعقيب انتظامي يا اداري متخلف خواهد بود. ولي پس از آغاز محاكمه وكيل مدافع شخص بازداشت شده، حق خواهد داشت كه با او ملاقات نمايد و هيچيك از مأموران انتظامي يا اداري و قضايي نميتوانند به هيچ وجه ازاين ملاقات جلوگيري نمايند.•

 ماده ١٨١

محل ملاقات عمومي محكومان حداقل بايستي مجهز به ديوارهاي شيشه اي نشكن و وسايل تلفن و لوازم ضد صوت باشد و وسايل ذكر شده بايد طوري تعبيه گردد كه هنگام ملاقات و مكالمه محكومان با اشخاص، مزاحمت براي ساير اشخاص فراهم نگردد و مكالمه ها به سهولت انجام پذيرد.

 تبصره ـ مسئولان موسسه ها و زندانها ميتوانند براي بناي چنين محل هایی که در جهت رفاه خانواده زندانیان  احداث میگردداز اعتبارات انجمنهای حمایت از زندانیان محل استفاده نمایند.

ماده ١٨٢

زوج يا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محكوم يا متهم و همچنين پدر و مادر همسر وي حق دارند بر اساس شرايط ملاقات هاي هفتگي با محكوم ملاقات كنند و ساير بستگان ودوستان محكوم در صورت درخواست با كسب اجازه از طرف رييس موسسه يا زندان يا قاضي ناظر ميتوانند ملاقات كنند.

ماده ١٨٣

محكوماني كه حسن رفتار و كردار داشته باشند باصلاحديد رييس موسسه يا قاضي ناظر ميتوانند با همسر و فرزندان وپدر و مادر و برادر و خواهر و پدر و مادر همسر خود با حضور مأمورمراقب ملاقات حضوري نمايند.

ماده ١٨٤

محكومان كارگاههاي حرفه آموزي خارج از زندان ،نيزميتوانند هفته اي يك بار با اشخاص ذكر شده در ماده 182ملاقات نمايند. محل ملاقات اين گروه از محكومان در محل مناسبي كه به اين منظور اختصاص داده ميشود انجام خواهد شد در اين صورت حضوریک مامور مراقب ضروري است.

ماده ١٨٥

محكومان يا متهمان با موافقت رييس زندان يا قاضي ناظر در مواردي ميتوانند ملاقات خصوصي بدون حضور مراقب با همسر وفرزندان خود داشته باشند.•

 ماده ١٨٦

اداره كل شوراهاي حل اختلاف كشور ميتواند در هر مركزحرفه آموزي و اشتغال يا زندان با نظر سازمان و در چارچوب قانون وآييننامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف، شعبه اي براي حل اختلاف محكومان و شاكيان خصوصي آنان ايجاد نمايد. رييسان زندان ها، بازداشتگاه هاو مراكز حرفهآ موزي اشتغال نيز مكلفند براي انجام اين امر اقدام ودر حد تواناييها همكاري لازم بعمل آورند.

 ماده ١٨٧

وكلاي دادگستري در صورت داشتن وكالتنامه رسمي براي حفظ حقوق موكل خود ميتوانند با اخذ مجوز كتبي از قاضي مربوط ، بدون مراجعه در زمان اداری با نظر قاضی ناظر و با دادن وكالتنامه رسمي به رييس زندان، در صورت امكان در اتاق مخصوص ومجزا از اتاق ملاقات عمومي با موكلان خود ملاقات نمايند و در صورت ممنوع الملاقات بودن محكوم، ملاقات با نظر مقامهاي قضايي مربوط انجام ميگيرد. بديهي است مقدمات تنظيم وكالتنامه رسمي توسط مسئولان زندان فراهم خواهد شد.

  تبصره 1ـ كانون وكلا ميتواند در هر زندان به هزينه خود با نظرسازمان اتاقي بسازد كه براي ملاقات وكلاي دادگستري با موكلان آنها اختصاص داده شود

 تبصره 2ـ مفاد اين ماده نسبت به وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضاييه نيز قابل تسري است.

ماده ١٨٨

برنامه ملاقات عمومي در هر موسسه يا زندان از نظر روزو ساعت متناسب با فصلهاي سال و نياز هر محل بوسيله رييس موسسه يازندان تهيه و با تصويب مديركل مربوط آگهي ميشود.

 تبصره 1ـ برنامه ملاقات بايد به گونه اي تنظيم شود كه زنان ومردان ملاقات كننده و ملاقات شونده بتوانند به طور جداگانه بايكديگر ملاقات نمايند.

 تبصره 2ـ برنامه ملاقات عمومي بايد به گونه اي تنظيم شود كه هرمحكوم حداقل هفته اي يكبار ملاقات داشته باشد و مدت آن كمتر از20دقيقه نباشد

ماده ١٨٩

افزون بر مقامهاي قضايي صلاحيتدار، رييس موسسه ،يازندان و مديركل زندانهاي استان نيز در صورت تشخيص ضرورت ميتواننداجازه ملاقات با محكوم را با اشخاص مجاز در آييننامه صادر نمايند

 تبصره ـ در صورتي كه براي محكوم از سوي شوراي انضباطي محدوديت ملاقات در نظر گرفته شود و قاضي ناظر نيز تاييد نموده باشد، موضوع با ذكر دليل به مراجع ذكر شده در ماده پيش اعلام ميگردد تا ازدادن ملاقات خودداري نمايند

ماده ١٩٠

رييس زندان ميتواند تسهيلات ملاقات محكومان بيمار راكه در بيمارستان بستري بوده يا قادر به حركت نيستند با نظر پزشك فراهم آورد.

ماده ١٩١

رد و بدل كردن نامه و اشياء مجاز بدون اجازه رييس زندان يا نماينده وي به هرگونه كه باشد، ميان ملاقات كننده ومحكوم به كلي ممنوع است و مأمور ملاقات مؤظف به حفظ انتظام،انضباط كامل و اجراي دقيق ملاقات خواهد بود.

 تبصره ـ تخلف مأمور ملاقات و يا قصور و تقصير وي موجب تعقيب انتظامي يا اداري خواهد بود•

 ماده ١٩٢

ملاقات اتباع بيگانه با خانواده و غير آن بايد باحضور يك نفر مترجم مورد اعتماد انجام شود مگر آنكه مكالمات به زبان فارسي انجام گيرد، پرداخت دستمزد با سازمان است.

ماده ١٩٣

ملاقات نماينده سياسي و كنسولي با اتباع محكوم خود بامعرفي وزارت امور خارجه و با اجازه دادستان، قاضيان ريدگي كننده يا ناظر زندان ميباشد.

 تبصره ـ محكوماني كه كشور آنها در ايران نماينده سياسي ندارند ميتوانند با رعايت ماده فوق با نماينده سياسي و كنسولي دولتي كه حافظ منافع آنان مي باشد ملاقات نمايند.

ماده ١٩٤

در تمام مواردي كه شخص خارجي با محكوم يا متهم ملاقات مينمايد بايد با حضور يك نفر از كاركنان زندان كه حداقل به زبان محكوم آشنايي داشته باشد صورت گيرد و صحبت بايد بدون نجوا و باصداي بلند باشد. اگر مأمور مسئول ملاقات موضوع مذاكره طرفين را برخلاف مقررات و نظامنامه هاي داخلي موسسه يا زندان تشخيص دهد بايدفوري به ملاقات خاتمه دهد و چگونگي امر را به رييس زندان گزارش نمايد .

 ماده ١٩٥

رييسان مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندانها بايد ترتيبـــي اتخاذ نمـــايند تا سالــن انتظار جـــهت استقرارملاقات كنندگان مجهز به سرويس، فروشگاه وساير وسايل رفاهي باشد وتدابيري اتخاذ گردد تا ملاقات كنندگان از مسير مخصوص جداي ازمحوطه عمومي موسسه يا زندان به قسمت محل ملاقات هدايت شوند.

ماده ١٩٦

در تمامي موارد تنظيم برنامه ملاقات از نظر روز وساعت و طول مدت ملاقات و چگونگي كيفيت آن با نظر رييس موسسه يازندان خواهد بود.

ماده ١٩٧

در صورت وجود امكانات، قاضيان ناظر بايد در مراكزحرفه اموزي و اشتغال و زندانها مستقر گردند تا از نزديك نسبت به انجام وظايف خود منجمله رفع مشكلات محكومان اقدام نمايند. در غيراينصورت بايد حداقل در هفته سه بار براي بازديد از موسسه يازندان محل خدمت خود سركشي نمايند.

مؤسسه بین المللی داوری ققنوس ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت آزادی زندانیان برای تمامی مراجع قضائی در سراسر کشور شما را در تمامی مراحل آزادی زندانیان یاری می رساند.

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید