چگونگی مرخصی زندانیان

مرخصی زندانیان

برای کمک به روابط خانوادگی و اجتماعی زندانیان ، رفع مشکلات ضروری، در چهارچوب آیین نامه سازمان زندانها به زندانیان مرخصی اعطا میگردد.

دادن مرخصی به زندانیان حق تلقی نمیشود و برخورداری از مرخصی منوط به رعایت مقررات زندان و کسب امتیازات لازم میباشد.

شرایط اعطای مرخصی

براساس آیین نامه سازمان زندانها ماده 214، شرایط مرخصی زندانیها  بیان شده است.


محکومین به حبس تا 15 سال باید حداقل یک ششم از مدت حبس را گذرانده باشند.

محکومین بیش از 15 سال و حبس ابد  باید حداقل سه سال از محکومیت را گذرانده باشند.

محکومین با سابقه محکومیت در جرایم عمدی ، به ازای هر سابقه محکومیت یک ماه به نصاب مذکور اضافه میگردد.

محکومینی که به دلیل  عدم پرداخت جزای نقدی یا عدم تأدیه محکومیت مالی (موضوع ماده1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) و یا هر دو در زندان باشند، و حداقل یک ماه بابت محکومیت مذکور در حبس باشند، میتوانند مرخصی بگیرند.

معیار برای دریافت مرخصی زندانیان


رعایت مقررات و انضباط در زندان در هر ماه ده امتیاز
همکاری در برقراری نظم و انضباط و پیشگیری از تخلفات داخلی در هر ماه بیست امتیاز
همکاری در انجام فعالیت‌های فرهنگی در هر ماه ده امتیاز
شرکت در نماز جماعت و مراسم مذهبی، در هر ماه سی امتیاز
شرکت در برنامه‌های مربوط به تلاوت، آموزش روخوانی، حفظ قرآن یا نهج‌البلاغه، اخلاق و عقاید، هر برنامه در هر ماه بیست امتیاز
قبولی در آزمون دوره‌های مربوط به روخوانی، ترجمه، درک مفاهیم و حفظ قرآن یا نهج‌البلاغه، اخلاق و عقاید، هر دوره سی امتیاز
شرکت در دوره احکام سطح یک و دو هر کدام در هر ماه ده امتیاز
  قبولی در آزمون احکام سطح یک و دوهر یک سی امتیاز
شرکت در کتابخوانی بیست امتیاز
حفظ قرآن به ازاء هر جزء دویست امتیاز
انتخاب در جشنواره قرآنی شهرستان، استان و یا کشور و یا کسب رتبه در آن، هر کدام صد امتیاز
اشتغال به تحصیل در هر یک از مقاطع تحصیلی هر ماه بیست امتیاز
قبولی در هر دوره تحصیلی سی امتیاز
شرکت در کلاس‌های فرهنگی، هنری و ورزشی در هر ماه بیست امتیاز
شرکت در هر یک از دوره‌های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری درون زندان ده امتیاز
گرفتن گواهی در هر یک از دوره‌های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری سی امتیاز
تدریس در هر یک از امور آموزشی، فرهنگی و ورزشی در هر ماه بیست امتیاز
کسب رتبه در هر یک از جشنواره‌های فرهنگی، هنری یا مسابقات ورزشی اعم از شهرستان، استان یا کشور سی امتیاز
پذیرش در دانشگاه پنجاه امتیاز
شرکت در کلاس‌های فنی و حرفه‌ای در هر ماه ده امتیاز
اخذ گواهی فنی و حرفه‌ای در هر رشته پنجاه  امتیاز
اشتغال به کار در کارگاه‌ها و انجام امور خدماتی داخل زندان در هر ماه چهل امتیاز
شرکت در دوره مهارت‌های اساسی زندگی هر مهارت پنج امتیاز حداکثر پنجاه امتیاز
اخذ گواهی مربوط به مهارت‌های اساسی زندگی هر مهارت ده امتیاز حداکثر صد امتیاز
شرکت در جلسات و کلاسهای مشاوره و روان درمانی هر ماه بیست امتیاز
ترک کامل اعتیاد به تأیید بهداری زندان دویست امتیاز
پرداخت جزای نقدی به ازای یک ‌درصد از مبلغ جریمه پنج امتیاز
اخذ رضایت شاکی یا شاکیان حداکثر دویست امتیاز(در صورت تعدد شکات میزان امتیازات به تعداد آنها تقسیم میشود.)
سایر اقدامات و فعالیت‌های پیش‌بینی نشده در این بند به تشخیص شورای طبقه‌بندی صد امتیاز


میزان مرخصی زندانیان

براساس آیین نامه سازمان زندانها ماده 215 درباره میزان مرخصی زندانیها بیان شده است که به محکومین حبس جرایم غیرعمدی و محکومینی که به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی، دیه و یا محکومیت‌های مالی غیرکیفری در زندان باشند، با کسب امتیازات لازم به ازای هر دو ماه، سه تا پنج روز مرخصی تشویقی دریافت میکنند.

به محکومین سایر جرائم که امتیازات لازم را کسب کنند، در صورت فقدان سابقه محکومیت در جرایم عمدی به ازای هر سه ماه و در صورت وجود سابقه محکومیت در جرائم عمدی به ازای هر چهار ماه، سه تا پنج روز مرخصی تشویقی دریافت میکنند.

زمان مرخصی زنان سرپرست خانوار و مادران دارای فرزند کمتر از ده سال با کسب امتیازات لازم و فقدان سابقه عمدی محکومیت به ازای هر دو ماه سه تا پنج روز مرخصی تشویقی دریافت میکنند.

کسب امتیاز بیشتر از سقف تعیین شده، مرخصی تشویقی برای زندانیان محکوم در پایان هر دوره مرخصی تمدید میشود

تعیین مدت تمدید مرخصی به عهده شورای طبقه‌بندی بوده و در هر صورت نباید این مدت بیشتر از سقف مرخصی در هر دوره باشد

اگر فاصله محل سکونت زندانی تا محل تحمل کیفر وی بیش از صد کیلومتر باشد، به تشخیص شورای طبقه‌بندی و به تناسب فاصله راه بین یک تا چهار روز برای ایاب‌وذهاب به مدت مرخصی اضافه میشود.

براساس آیین نامه سازمان زندانها ماده 216

محکومینی که به تشخیص پزشک زندان، نیاز به بستری شدن در مراکز درمانی خارج از زندان را دارند بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور در ماده 214 می‌توانند برای یک دوره معالجه، جهت بستری ‌شدن از مرخصی استفاده کنند. و در صورت نیاز به ادامه بستری بیش از یک ماه بنا به تشخیص بیمارستان و تأیید پزشکی قانونی مرخصی تمدید میشود. در این صورت باید تاریخ و محل بستری مشخص شود، تا در صورت لزوم از طرف یگان حفاظت زندان بازدید و سرکشی گردد.

شرط اساسی اعطای مرخصی به محکومین در ماده 217 موکول به تصویب شورای طبقه‌بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی مربوطه شده و بیان گردیده تأمین مأخوذه برای اعطای مرخصی محکومین، حسب مورد پس از تفهیم به زندانی یا وثیقه‌گذار و یا کفیل برای مرخصی‌های بعدی نیز دارای اعتبار بوده و ملاک عمل است.

دادستان محل و یا رئیس حوزه قضایی بخش که عهده‌دار وظایف دادستان است ، با رعایت شرایط پیش‌بینی شده در این فصل با گرفتن تأمین مناسب، رأساً نسبت به اعطای مرخصی اقدام میکند.

شرایط اعطای مرخصی به زندانیان در مواقع اضطراری در ماده 220  آیین نامه سازمان زندانها آمده است.

  در مواقع اضطراری و بروز حوادث غیرمترقبه متهمین و محکومینی که واجد شرایط اعطای مرخصی نیستند، می‌توانند بنا به تشخیص شورای طبقه‌بندی و موافقت قاضی مجری حکم یا رئیس حوزه قضایی و یا مقام بازداشت‌کننده حداکثر به‌مدت دوازده ساعت در روز به صورت تحت‌الحفظ به مرخصی بروند.مستثنیات اعطای مرخصی

براساس آیین نامه سازمان زندانها در ماده 221 در خصوص محکومین و متهمینی که از اعطای مرخصی مستثنی هستند آمده است

محکومین جرایم سرقت مسلحانه و یا مقرون به آزار، ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم‌ربایی، جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایرکردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها.

محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم.
محکومین به شرارت
محکومین به قصاص و اعدام.


‌تبصره 1 ـ منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها مواردی که مجازات قانونی جرم حبس ابد یا اعدام است.
‌تبصره 2 ـ اعطای مرخصی به محکومین جرم سرقت در ایام نوروز ممنوع است.

‌تبصره 3 ـ منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها مواردی که مجازات قانونی جرم حبس ابد یا اعدام است.
‌تبصره 4 ـ اعطای مرخصی به محکومین جرم سرقت در ایام نوروز ممنوع است.

ماده 224 آیین نامه سازمان زندانها

محکومی که به هر دلیل شرایط لازم برای دریافت مرخصی را ندارد،در مواقع اضطراری و یا خاص به پیشنهاد شورای طبقه‌بندی و موافقت دادستان محل، می‌تواند یک نوبت مرخصی دریافت کند.

مدت مرخصی زندانیان جزو مدت محکومیت آنان محاسبه میشود

در صورت غیبت، ایام غیبت جزء مدت محکومیت حساب نمیشود.

اگر زندانی پس از دریافت مرخصی غیبت کند، علاوه بر مجازات قانونی برای بار اول به مدت شش ماه و برای بار دوم یک سال و برای نوبت سوم تا پایان مدت محکومیت از مرخصی محروم خواهد شد

اگر زندانی بعد از پایان مرخصی به زندان مراجعه نکند، و توسط مأمورین دستگیر و تحویل زندان شود تا پایان مدت محکومیت از مرخصی محروم میشود.

اگر غیبت زندانی به تائید دادستان محل، رئیس حوزه قضایی بخش که عهده‌دار وظایف دادستان است و یا شورای طبقه‌بندی، موجه باشد، زندانی غائب از مرخصی مشمول حکم این ماده نمیشود.

براساس آیین نامه سازمان زندانها ماده 226  اگر زندانی در زمان مرخصی مرتکب جرمی شود :

زندانی در زمان  مرخصی و یا اشتغال خارج از زندان مرتکب جرم عمدی شود، برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال و برای بار سوم تا سه سال از مرخصی محروم میگردد.

براساس آیین نامه سازمان زندانها ماده 227 در خصوص نظارت برزندانیان در ایام مرخصی امده است که

دادستان یا شورای طبقه‌بندی  برای زندانیانی که به مرخصی میروند، تکالیفی از قبیل معرفی نوبه ای به مرجع انتظامی، عدم حضور در برخی از اماکن در حین مرخصی مقرر کند. و چنانچه زندانیان دستورات صادره را رعایت نکنند،، باقی مانده مرخصی آنان لغو  و از یک نوبت مرخصی بعدی محروم میشوند.

آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه در تاریخ 07/04/1391 در راستای ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندان ها دستورالعملی را  در 29 ماده صادر کردند که در ماده 14 تا 16 این دستورالعمل و تحت عنوان (توسعه فعاليت شوراي طبقه بندي زندانيان و تسهيل در مرخصي ها) لازم است شوراي طبقه بندي زندانيان با رياست قاضي ناظر زندان، حداقل هفته اي يک بار به صورت مرتب و مستمر تشکيل جلسه داده و درخصوص مرخصي و درخواست هاي آزادي مشروط و عفو زندانيان واجد شرايط و ساير مواردي که در آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور براي اين شورا مقرر شده است، تصميم گيري کند.

امتياز لازم جهت استفاده از مرخصي زندانيان مندرج در آيين نامه سازمان زندانها  از دویست  به صد تغيير کرده و ميزان مرخصي در هر نوبت از سه تا پنج روز به پنج تا ده روز اصلاح شد  تا افراد بيشتري بتوانند از امتياز مرخصي بهره مند شوند

تامين لازم جهت اعطاي مرخصي به زندانيان، همان تامينات مندرج در ماده 132 قانون آيين دادرسي کيفري است،

  در مورد محکوميت هاي سبک و افرادي که باقيمانده محکوميت آنان کمتر از سه ماه است،و افرادي که اطمينان به بازگشت آنان وجود دارد، با تشخيص قاضي ناظر زندان يا قاضي اجراي احکام با صدور قرار التزام به قول شرف يا التزام به حضور با تعيين وجه التزام، مرخصی اعطا میشود.

چگونگی مرخصی زندانیان

همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر برای چگونگی قرار ملاقات زندانیان میتوانید با ما همراه باشید و مقاله ما درباره این موضوع مطالعه فرمائید.
معتبرترین ارائه دهنده سند اجاره ای معتبر جهت تمامی مراجع قضائی

اجاره سند برای وثیقه

سند اجاره ای

افرادی هستند که اسناد اجاره‌ای برای اجاره سند در دادگاه و دادسرا یا اجاره سند برای مرخصی زندانی در اختیار دارند. این اسناد اجاره‌ای معمولا بطور سالیانه اجاره داده می‌شوند. وثیقه گذار با معرفی خود و سند ملک خود اقدام به توقیف سند ملک و آزادی متهم می‌کند. در این مدت فرد متهم وقت کافی جهت انجام امور حقوقی و اداری و گردآوری مدارک و مستندات برای دفاع از خود در اختیار خواهد داشت.

این اسناد اجاره‌ای معمولا بطور سالیانه اجاره داده می‌شوند. وثیقه گذار با معرفی خود و سند ملک خود اقدام به توقیف سند ملک و آزادی متهم می‌کند. در این مدت فرد متهم وقت کافی جهت انجام امور حقوقی و اداری و گردآوری مدارک و مستندات برای دفاع از خود در اختیار خواهد داشت.

اسناد اجاره‌ای در چه مواردی کاربرد دارند؟

یک کاربرد اسناد اجاره‌ای مرخصی زندانی با وثیقه است. جهت اطلاع از چگونگی مرخصی زندانی با وثیقه باید گفت که فرد زندانی اقدام به درخواست مرخصی نموده و وثیقه گذار با مراجعه به زندان به معرفی سند خود اقدام می‌نماید. در این مرحله دادیار زندان نسبت به معرفی کارشناس جهت بازدید ملک اقدام نموده و پس از بازدید و تائید گزارش کارشناس مبنی بر کافی بودن ارزش ملک نسبت به قرار وثیقه اقدام به معرفی سند به سازمان ثبت اسناد و املاک می‌نماید. پس از آن سند مربوطه در اداره ثبت اسناد در لیست بازداشتی‌ها قرار گرفته و در قسمت توضیحات سند قید می‌گردد. در این مرحله وثیقه گذار با در دست داشتن نامه اداره ثبت اسناد جهت آزادی زندانی مراجعه می‌نماید.

ارائه سند اجاره ای برای وثیقه زندانی

یکی از خدمات موسسه بین المللی دوری ققنوس ارائه اسناد اجاره‌ای برای وثیقه است، چنانچه نیاز به اسناد اجاره‌ای دارید می‌توانید با شماره 22905863 یا 09101923725 تماس گرفته و به صورت رایگان از همکاران ما مشاوره بگیرد؛ انواع اسناد اجاره‌ای برای مقاصد گوناگون مانند اجاره سند برای دادگاه و دادسرا، اجاره سند برای آزادی زندانی و فرد وثیقه گذار موجود می‌باشد. تمام مراحل اجاره اسناد اجاره‌ای طی قرارداد رسمی و در حضور وکیل رسمی مجرب انجام خواهد گرفت، از اینرو هیچ مشکلی برای فرد وثیقه گذار و متهم به وجود نخواهد آمد. پس از طی مدت زمان اجاره طرفین نسبت به تسویه حساب کامل و عودت سند اقدام خواهند نمود.


نیاز به سند

تنظیم قراردادها

هر تعاملی مبتنی بر قرارداد است. قراردادها اعتبار و توافقی بین طرفین می باشند و رویه ها و عرف حاکم بر بازار ریشه و بنیان قراردادها هستند.

یک اشتباه کوچک در یک قرارداد شاید بقاء شرکت شما را به خطر اندازد و یا دارایی و مایملک شما را کن فیکون نماید.

آیا کارشناس متخصص و آشنا به دعاوی بازار و چالش های پیش روی تجار موجب کاهش ریسک و خطرپذیری نمی گردد؟

مسلما با اندک هزینه ای می توان قراردادها را هم زمان از دو زاویه تجاری و حقوقی نگریست.

قراردادهای بین المللی نیز مبتنی بر روابط بین المللی است. نباید از کنار قراردادها به سادگی گذشت.

قراردادها باید بدبینانه ترازآن چیزی تنظیم شوند که شما فکر می کنید.

این اصل هیچ گاه نباید فراموش گردد که ” بدبین نبودن دلیل اعتماد کردن نیست ” ؛ به ویژه امروزه که دفع الساعه مدیران شرکت ها تغییر می کنند.

قراردادهای رایج به شرح ذیل می باشند:

1 – قراردادهای پیمانکاری

2 – قراردادهای مشارکت در ساخت

3 – قراردادهای مشارکت مدنی در کلیه موضوعات

4 – قراردادهای وثیقه

5 – انواع مبایعه نامه و اجاره نامه

حضورکارشناسان مؤسسه بین المللی داوری ققنوس در کنار شما در تنظیم انواع قراردادها قطعاً مؤثر خواهد بود.

 

مؤسسه بین المللی داوری ققنوس

مباحثی در خصوص وثیقه

مسئولیت وثیقه گذار (ضامن) در وثیقه

 • در هر یک از مراحل رسیدگی چنان چه متهم به مرجع قضائی احضار شود و در موعد مقرر از حضور خودداری و استنکاف کند به وثیقه گذار (ضامن) به صورت مکتوب و در قالب ابلاغیه اخطار داده می‌شود تا متهم را تحویل دهد.
 • وثیقه گذار (ضامن)  متعهد است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه متهم را تحویل مقام قضایی دهد.
 • در صورت عدم معرفی متهم در مهلت یادشده مال مورد وثیقه و یا وجه نقد به نفع دولت ضبط خواهد شد.
 • در صورت محکومیت متهم و صدور حکم قطعی و عدم دسترسی به او پس از صدور دستور از مقام قضائی وثیقه ضبط و خسارت وارد شده به شاکی از محل وثیقه قابل پرداخت می باشد.

وثیقه گذار می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه، در صورت موارد زیر اعتراض نماید.:

 • اثبات فوت متهم قبل از موعد مقرر، به دستور مزبور
 • اثبات عذر موجه برای عدم حضور به موقع وی
 • اثبات حضور به موقع متهم در زمان لازم

قرار وثیقه و مدارک مورد نیاز

قرار وثیقه گذار ، قراری است که جهت دسترسی به متهم پرونده و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن

احتمالی وی تا پایان دادرسی و صدور و اجرای حکم، با تعیین مبلغ معینی صادر می‌گردد.

متهم در صورت تودیع وثیقه با قرار قبولی وثیقه آزاد و در غیر این صورت بازداشت می‌شود.

و در قرار وثیقه، مال مورد وثیقه (ملک یا وجه نقد یا اموال منقول) تا پایان دادرسی و صدور و اجرای حکم در رهن گرفته می‌شود.

میزان مبلغ وثیقه را قاضی، با توجه به اوضاع و احوال، شرایط متهم و اتهام انتسابی و میزان خسارت شاکی تعیین می‌کند.

پس از احراز هویت مالک، نظر کارشناس در مورد ارزش ملک مورد وثیقه اخذ می‌شود و پس از کسب نظر کارشناس، دستور توقیف ملک به میزان مبلغ مقرر، برای اداره ثبت اسناد و املاک محل ملک مورد نظر صادر و پس از صدور قرار قبولی وثیقه متهم آزاد می‌گردد.

بازداشت ملک در دادسرای نظامی تهران توسط نماینده اداره ثبت اسناد و املاک مستقر امکان پذیر است.

مدارک مورد نیاز جهت ارائه وثیقه به دادگاه و دادسرا

 • ارائه اصل سند ثبتی شش دانگ عرصه و اعیان
 • سپردن وجوه نقدی به میزان مبلغ وثیقه در حساب امانی بانک.
 • ارائه نامه بازداشت ملک توسط اداره ثبت اسناد و املاک (در صورت ارائه سند ملک جهت وثیقه)
 • شناسنامه عکس دار یا کارت ملی یا کارت شناسایی معتبر وثیقه گذار.

چه اموالي مي‌تواند به عنوان وثيقه معرفی گردد؟

به استناد بند 4 ماده 132 قانون آئين دادرسي كيفري آن چه مي‌تواند از سوي متهم به عنوان وثيقه به مقام قضايي اعلام

و معرفي گردد عبارت است از : وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول و غير منقول چنانچه ملاحظه مي‌گردد، مقنن

در اين ماده هر نوع مال داراي ارزشي را از مصاديق وثيقه دانسته و لذا محدوديت خاصي از اين جهت وجود ندارد.

بنابراين متهم مي‌تواند وسيله نقليه خود را به عنوان يك مال منقول جهت وثيقه براي آزادي خويش معرفي نمايد كه در

اين صورت بايد خود مال عيناً توقيف شود البته بايد توجه داشت كه در مورد اموال غير منقول مانند زمين و منزل، اخذ وثيق

از طريق بازداشت سند مالكيت صورت می پذیرد.

تعيين ميزان مبلغ قرار وثيقه به عهده مرجع قضايي میباشد كه قرار را صادر مي‌نمايد كه اصولا اين مبلغ متناسب با نوع جرم ارتكابي و شدت و ضعف آن همچنين بر اساس ميزان خسارت و شرايط موجود و وضعيت طرفين پرونده  مشخص می گردد.

متهم بايد معادل مبلغ تعیین شده  وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول يا غير‌منقول را جهت وثیقه  معرفي نمايد.

ضبط وثيقه در صورت حضور نداشتن متهم

وثيقه‌گذار ممكن است خود متهم و يا شخص ثالثي باشد اگر چنانچه وثيقه ‌گذار خود متهم باشد و در موقعي كه حضور او لازم بوده، بدون دلیل موجه حاضر نشود، وثيقه به دستور مقام قضايي ضبط خواهد شد و در صورتي كه وثيقه‌گذار شخص ثالث باشد به وثيقه‌گذار اخطار و ابلاغ  مي‌شود كه ظرف بیست روز متهم را به مراجع قضائی معرفی نماید.

در صورت عجز وثيقه ‌گذار از معرفی و حاضر نمئدن متهم  نزد مقام قضايي بدون  دلیل و عذر موجه، به دستور مقام قضائی وثيقه مذکور ضبط خواهد شد.

درصورتی که ارزش مال و وثیقه ضبط شده بیشتر از قرار باشد:

بديهي است كه ارزش مال مورد وثيقه در مواردي ممكن است بيشتر از مبلغ تعيين شده در قرار  باشد كه در اين صورت مبلغ مازاد بر وجه در قرار وثيقه گذار، پس از كسر هزينه‌هاي ضروري مربوط به اجراي دستور  به وثيقه ‏گذار(ضامن) مسترد می گردد.

 

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی مؤسسه بین المللی داوری ققنوس

 

تماس بگیرید