قرار تامین کیفری

قرار تامین کیفری چیست؟

قرار تأمین کیفری

مرجع قضایی برای اینکه به متهم در مواقع ضروری دسترسی داشته باشد، در مرحله تحقیقاتی پرونده برای وی یکی از قرارهای تامین ضمانت کیفری را صادر میکند. قرار بازداشت موقت یکی از سخت ترین نوع قرارهای تامین کیفری است.

دادیار یا بازپرس میتواند قرار بازداشت موقت را تبدیل به قرار وثیقه نماید. قرار وثیقه را متهم یا شخص ثالث میتواند به مرجع قضایی ارائه کند. بهترین راه برای ارائه قرار وثیقه استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخخص امور وثیقه می باشد تا همه مراحل تامین وثیقه قانونی انجام شود.

در این مقاله در مورد قرار تامین کیفری و انواع آن در قانون شرح داه شده است.

قرار تامین کیفری

انواع قرار تامین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

قانونگذار اینگونه تعریف کرده است:

-مجرم شخصی است که در دادگاه جرم وی ثابت شده است.

-متهم شخصی است که جرم ارتکابی منتسب به وی اثبات نشده است.

-شخص متهم، مظنون به ارتکاب جرم است.

-مرجع قضایی برای اینکه به متهم دسترسی باشد، برای وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر میکند.

-قرار تامین کیفری ضمانت جبران خسارت وارد شده به شاکی است.

-قرار تامین کیفری را بازپرس یا دادیار باتوجه به نوع جرم ارتکابی و میزان جرم صادر میکند.

مهمترین قرارهای تامین کیفری

مهمترین قرارهای تامین کیفری که دادیار یا بازپرس در پرونده های کیفری صادر میکند، شامل موارد ذیل است:

-قرار بازداشت موقت

-قرار وثیقه

-قرار کفالت

قرار تامین کیفری

قرار تامین کیفری

بسیاری از مواردی که در مطالب قبل در مورد قرار تامین کیفری بیان شده است در قانون وجود دارد. اما در سیستم قضایی استفاده نمیشود.

در تعیین نوع قرار کیفری، مرجع قضایی جرم ارتکابی متهم و شدت مجازات جرم را مبنای صدور قرار تامین کیفری قرار می دهد. در مورد جرایم سنگین قرارهای شدید و سخت مانند قرار بازداشت موقت صادر می شود.

در صورتیکه متهم مرتکب جرم غیر عمد شده باشد و توانایی جبران خسارت وارد شده به شاکی را تامین کند، نباید برای وی قرار وثیقه یا کفالت صادر شود.#قرار تامین کیفری

ماده دویست و هفده قانون آیین دادرسی کیفری

قانون گذار در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین کیفری را شرح داده است:

-ملزم شدن متهم به حضور  با دادن قول

-ملزم شدن متهم با مشخص کردن مبلغ التزام به حضور در مرجع قضایی در مواقع ضروری

-ملزم شدن متهم با مشخص کردن مبلغ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی تا پایان رسیدگی به پرونده

-ملزم شدن متهم با مشخص کردن مبلغ التزام  ومعرفی هفتگی یا ماهانه به مرجع انتظامی یا قضایی

 -ملزم شدن کارمندان رسمی کشوری و نیرو مسلح با مشخص کردن مبلغ التزام و تعهد پرداخت مبلغ التزام از حقوق آنها

-ملزم شدن متهم با مشخص کردن مبلغ التزام و عدم خروج از منزل با نظارت الکترونیکی

-معرفی کردن شخص کفیل و مشخص کردن مبلغ کفالت

-معرفی وثیقه برای قرار وثیقه مانند سند ملکی، مال منقول ،پول نقد،ضمانت نامه های بانکی

مراحل قبولی قرار کیفری

-بعد از حضور متهم در دادسرا یا دادگاه، اتهام به وی تفهیم میشود.

-در این مرحله برای حضور متهم در مواقع نیاز در نزد مقام قضایی قرار کیفری صادر میشود.

– بستگی به نوع جرم متهم، قرار کفالت و قرار وثیقه صادر میشود.

-بعد از صدور قرار کفالت، متهم باید شخصی را که توانایی مالی وی به دادگاه اثبات شده است، به عنوان کفیل معرفی کند.

-بعد از صدور قرار وثیقه، متهم باید سند ملکی یا مال منقول و باارزشی را به عنوان قرار وثیقه معرفی کند.

قرار تامین کیفری

ماده دویست و بیست و چهار قانون آیین دادرسی کیفری

در ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. دادیار یا بازپرس موظف است که به وثیقه گذار یا کفیل ضبط وثیقه یا مبلغ کفالت را در صورت عدم حضور متهم در مرجع قضایی تفهیم کند.

همچنین در صورت عدم حضور یا معرفی متهم ، وثیقه یا مبلغ کفالت به نفع دولت ضبط می شود.

قرار تامین کیفری

قرار تامین کیفری

ماده دویست و بیست و شش قانون آیین دادرسی کیفری

در این ماده از قانون فوق بیان شده است که در صورتیکه متهم قرار کفالت یا قرار وثیقه را ارائه نکند، بازداشت می شود. متهم ده روز مهلت دارد که به قرار بازداشت موقت اعتراض کند.

تبصره ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری

-مرجع قضایی باید برای متهم تمامی امکانات برای پیدا کردن سندگذار یا کفیل را تامین کند.

-قبول وثیقه گذار یا کفیل باید در ساعت غیر اداری در مرجع قضایی انجام شود.

قرار تامین کیفری

ماده دویست و بیست و هشت قانون آیین دادرسی کیفری

در این ماده از قانون بیان شده است که وثیقه گذار یا شخص کفیل در تمام مراحل رسیدگی به پرونده میتواند متهم را معرفی کند.

با معرفی متهم وثیقه یا ضمانت کفالت خود را آزاد کند. دادگاه یا دادسرا موظف است که قرار آزادی کفالت یا وثیقه را با معرفی متهم صادر کند.

مشاوره حقوقی گروه وکلای ققنوس

مشاوره حقوقی ققنوس با مدیریت وکیل دادگستری و استفاده از کارشناسان ارشد حقوق در تمام مراحل تامین اجاره سند برای وثیقه زندانی در کنار خانواده متهمین و زندانیان حضور دارد.

سئوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد سند برای دادگاه و دادسرا در تمام ساعات شبانه روز با وکیل پایه یک دادگستری ققنوس مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

قرار تامین کیفری

Call Now Buttonتماس بگیرید