سند برای دادگاه جهت ضمانت زندانی

5/5 - (5 امتیاز)

سند برای دادگاه: 09101923725

جهت مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید

نیاز به وکیل

سند برای دادگاه

سند برای دادگاه یعنی تامین قرار وثیقه برای مرجع قضایی در مواقعی که به متهم تفهیم اتهام شود؛ مقام قضایی برای ضمانت حضور متهم در مواقع ضروری و برای ضمانت جبران خسارت وارد شده به شاکی؛ برای وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر می کند. متهم در صورتیکه سند برای دادگاه را ارائه نکند بازداشت می شود.

سند برای دادگاه می تواند شامل:

 • سند ملکی مسکونی
 • تجاری
 • زمین
 • مغازه باشد

قرار وثیقه و تامین سند دادگاه

تامین سند برای دادگاه از نوع قرار وثیقه ای است که به موجب آن، متهم متعهد می شود در مواقع لزوم در مراجع قضایی حاضر گردد و برای تضمین این تعهد، خودش یا شخص ثالث به عنوان وثیقه گذار، وثیقه ای به مبلغ معین نزد مقام قضایی بسپارد.

این وثیقه سند دادگاه نیز نامیده می شود. يكي از ابتدايي ­ترين حقوق انسان­ها، حق آزاديِ فردی مي ­باشد. بعد از حق حيات، آزادي از جمله مهم ترين جنبه­ هاي حقوق بشر است.

لذا در كليه كشورها، حق آزادي اشخاص، در قانون اساسي با تضمين­ هاي معتبري تحت حمايت قرار گرفته است، که از جمله آنها آزاد کردن افراد بازداشت شده از طریق صدور قرار وثیقه می ­باشد.

وثیقه یا قرار وثیقه، مبلغی مال یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی، نزد طرف قرارداد یا دادگاه می‌گذارند.

 انواع وثیقه دادگاه

معرفی مال غیرمنقول به عنوان وثیقه علاوه بر مبلغ نقد و مال منقول، مورد تأیید قانونگذار می باشد.

در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار وثیقه به عنوان سومین قرار تأمین کیفری مطرح شد. در این قانون، ضمانت نامه بانکی به عنوان وثیقه دادگاه  به مواردی که می توانند به عنوان وثیقه معرفی شوند، اضافه گردید؛ مقرر شد که چنانچه شخص دیگری برای آزادی متهم وثیقه بگذارد و متهم در مواقع لزوم بدون عذر موجه حاضر نشود، بعد از اخطار به وثیقه گذار و سپری شدن مهلت قانونی، وثیقه ضبط می شود.

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.ghoghnooslaw.com

Document_for_the_court

وثیقه غیرمنقول به عنوان سند برای دادگاه

در قانون، وثیقه ملکی به عنوان سند برای دادگاه در تامین سند وثیقه مورد پذیرش مرجع قضایی قرار گرفته است. همچنین اموال غیرمنقول مانند:

 • پول
 • ماشین
 • طلا
 • ارز
 • ضمانت نامه بانکی

به عنوان اموال باارزش مالی به عنوان قرار وثیقه مورد تایید قانونگذار قرار گرفته است.

در صورتیکه وثیقه به صورت مبلغ نقد باشد، آن را وجه الضمان می نامند، که به حساب صندوق دادگستری واریز می شود. در مواردی که وثیقه گذار، مال غیرمنقولی را به عنوان وثیقه ارائه دهد، مرجع صادرکنندۀ قرار، پس از استعلام نظر کارشناس برای تعیین ارزش آن، مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل مِلک جهت ثبت در دفتر املاک و بازداشت ملک، اعلام می کند.  مراتب بازداشت، در دفاتر و اسناد مربوط قید و تا رفع توقیف، از نقل و انتقال مال غیر منقول، ممانعت می شود.

مدت اعتبار قرار وثیقه

 • مدت اعتبار قرار وثیقه، بسته به این که متهم در مواقع لزوم در مرجع قضایی حاضر شده یا حاضر نشده باشد، متفاوت است.
 • در صورتی که متهم به تعهد خود مبنی بر حضور در مرجع قضایی عمل کند، چنانچه متهم با رأی مرجع قضایی تبرئه گردد، قرار وثیقه، بی اثر و از مال مورد تأمین، رفع اثر می شود.
 •  اما در صورتیکه متهم مجرم تشخیص داده شده و محکوم شود، با شروع اجرای حکم کیفری و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار وثیقه برطبق تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری، بی اثر می شود.
 • در صورت عدم تخلف متهم از حضور در مرجع قضایی و حکم به محکومیت وی، پس از استیفای محکوم، به از وثیقه ی تودیعی، مازاد آن به وثیقه گذار برگشت داده میشود.
سند برای دادگاه
سند برای دادگاه

ضبط وثیقه

 زمانیکه متهم سند برای دادگاه را به عنوان قراروثیقه تامین نمود و بعد از احضار مقام قضایی، از حضور در مرجع قضایی امتناع کند، بر حسب این که متهم یا شخص ثالث به عنوان وثیقه گذار، سند برای دادگاه را تامین کرده باشد دو اقدام متفاوت صورت میگیرد:

 • در صورتیکه خودِ متهم سند برای دادگاه را تامین کرده باشد و در مواقع لزوم در مرجع قضایی حاضر نشده باشد، سند وثیقه به نفع دولت ضبط می شود.
 • اما اگر شخص ثالث به عنوان سندگذار وثیقه سند را تامین کرده باشد، براساس ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ابتدا به وی اخطار می شود که ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی اخطاریه، متهم را  به مرجع قضایی معرفی کند.
 • در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تسلیم متهم در مهلت قانونی، به دستور دادستان وثیقه به نفع دولت  ضبط می شود.
 •  در صورتی که متهم از حضور در مرجع قضایی امتناع ورزیده محکوم گردد، مبلغ محکومیت از محل وثیقه پرداخت می شود و اگر ارزش وثیقه بیشتر از مبلغ محکومیت باشد، مبلغ مازاد به نفع دولت ضبط می شود.
 • قانونگذار در ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری حق اعتراض به دستور ضبط وثیقه را برای وثیقه گذار، تعیین کرده است.
 • وثیقه گذار، می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط وثیقه، شکایت نماید.
 • به شکایت سندگذار خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی می شود و در صورت صدور حکم به نفع وی، اموال ضبط شده بازگردانده می شود.

تلگرام حقوقی

نحوه آزادی محکومان

در آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، نحوه آزادی محکومان بیان شده است:

براساس ماده ۲۴۳ این آیین نامه اجرای احکام؛

زندان مکلف است یک هفته پیش از پایان مدت محکومیت محکومان به پرونده آنان به دقت رسیدگی نموده و برگ آزادی صادر و به رئیس زندان اعلام و تسلیم نماید. رئیس زندان یا جانشین او نیز وظیفه دارد پرونده محکومانی را که به حکم مراجع قضایی یا در انقضای مدت محکومیت باید از زندان آزاد شوند بررسی نموده و بدون وقفه و تأخیر نسبت به آزادی آنان براساس سابقه و دستور رسیده اقدام نمایند زمان آزادی محکوم باید به وسیلۀ رئیس زندان بطور کتبی به قاضی صادرکننده حکم اعلام گردد.

براساس ماده ۲۴۴ آئین ‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور؛

اجرای احکام زندان مکلف است یک هفته پیش از آزادی محکومانی که باید پس از آزادی به خارج از کشور طرد شوند یا برای تبعید به شهرستان منتقل شوند؛ و یا تحویل مراکزی همچون بهزیستی گردند، مراتب را به مرجع قضایی مربوط اعلام داشته رونوشت نامه را نیز به قاضی ناظر منعکس نماید.

 براساس ماده ۲۴۵ آئین ‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور،

محکوم به هنگام آزادی مکلف است لباسها و لوازم دولتی را که همراه خود دارد عیناً مسترد نموده؛ با تسلیم رسید مربوط به وجوه نقدی و اسناد و اشیاء قیمتی، لبـاسها، لوازم شخـصی و دفترچه‌های بانکی خود این اسناد، دفاتر و لوازم را به هنگام خروج از زندان دریافت نماید؛ چنانچه محکوم هنگام خروج لباس‌های کافی نداشته و فاقد بضاعت باشد رییس زندان بوسیله انجمن حمایت از زندانیان موظف به تهیه آنان می‌باشد.

براساس ماده ۲۴۶ آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور؛

محکوم مکلف است هنگام آزادی از زندان نشانی کامل اقامتگاه و محل سکونت و شماره تلفن خود را تعیین نموده به دفتر زندان ارائه نماید.

مطالب مرتبط   مشاوره کیفری تخصصی 09101923725

مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی ققنوس

گروه وکلای کیفری ققنوس مجموعه ی تخصصی حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی آمادگی خود را جهت:

 • قبول وکالت
 • انجام اقدامات حقوقی در مورد اجاره سند برای دادگاه