جرم اخاذی

 جرم اخاذی و مجازات آن در قانون

 جرم اخاذی، اخاذی ، تهدید، زورگیری، باج گیری، اخاذی در فضای مجازی، وکلای ققنوس، 09101923725

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.ghoghnooslaw.com/
Extortion_crime

مجازات جرم اخاذی در قانون

اخاذی یکی از جرایم کیفری است که شباهت زیادی به جرم تهدید دارد. اگرعناصر جرم زورگیری یعنی عنصر قانونی، مادی و روانی وجود داشته باشد، شخص  قابل مجازات است. اخاذی به معنای باج گیری زورگیری و یا گرفتن چیزی یا مالی به زور و یا با تهدید از دیگری است . هدف از این جرم بدست آوردن غیر قانونی پول، مال به زور و اجبار است. اگر جرم اخاذی با تهدید و بیم انجام شود، جزئی از جرم تهدید است.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • تعریف اخاذی
 • جرم اخاذی باید شامل دو چیز باشد.
 • عناصر تشکیل دهنده جرم اخاذی
 • عنصر قانونی جرم اخاذی یا اخاذی
 • عنصر مادی جرم اخاذی
 • عنصر معنوی جرم اخاذی
 • آیا اخاذی فقط شامل پول می شود؟

مطالب مرتبط   مشاوره کیفری

 • مجازات جرم اخاذی
 • تفاوت  جرم اخاذی و  جرم تهدید
 • جرم اخاذی توسط نیروهای مسلح
 • جرم اخاذی در فضای مجازی
 • حکم اخاذی در فضای مجازی طبق قانون
 • چگونه می توان از تقلب و اخاذی در فضای مجازی شکایت کرد؟
 • نمونه متن شکایت از جرم اخاذی در فضای مجازی
 • وکیل گروه وکلای ققنوس 

جرم اخاذی

تعریف اخاذی

اخاذی:  یعنی باج گیری، گرفتن مال یا چیزی به زور و تهدید دیگری. این اصطلاح به معنای گرفتن پول، دارایی، اسناد از مردم با زور و تهدید است. اخاذی جرم بدست آوردن غیرقانونی پول، دارایی یا خدمات از شخص، نهاد یا موسسات با اجبار است.

جرم اخاذی باید شامل دو چیز باشد.

تهدید: تهدید در لغت به معنای ترساندن و بیم دادن  است. عرف و قانون معنای یکسانی از این عنوان دارند و تهدید این است که طرف مقابل را نسبت به هر چیزی که برای او مضر یا ناخوشایند است مرعوب کند.

حکم اخاذی

عناصر تشکیل دهنده جرم اخاذی
عنصر قانونی جرم اخاذی یا اخاذی

عنصر قانونی جرم این است که قانونگذار در قانون آن را جرم دانسته برای آن مجازات تعیین کرده است. اگرچه جرم اخاذی یا اخاذی بسیار مهم است. اما قانونگذار جرم مستقل اخاذی را تعریف نکرده است. جرم اخاذی و عنصر قانونی در ماده 699 قانون مجازات اسلامی بیان شده است. برطبق این قانون هرگاه شخص دیگری را به هر طریقی به قتل، یا از دست دادن جان، ناموس یا پول، یا افشای رازی برای خود یا نزدیکانش تهدید کند ، خواه از این طریق ، خواستار پول یا اینکه وی خواهان چنین کاری باشد یا خیر، به 74 ضربه شلاق یا حبس از دو ماه تا دو سال محکوم کرده است.

عنصر مادی جرم اخاذی

عنصر مادی جرم این است که مجرم قصد مجرمانه خود را در واقعیت انجام می دهد. عنصر مادی جرم اخاذی از دو قسمت تشکیل شده است:

تهدید – مطالبه مال، پول، کار یا غیر کار. مجموع هر دو مورد نشان دهنده عنصر مادی جرم اخاذی یا اخاذی است.

 تهدید: تهدید به معنای ترساندن شخص از انجام کاری غیرقانونی و نامشروع است، خواه در ازای این ارعاب از او پول بخواهد یا از او بخواهد کاری برای او انجام دهد یا از وی درخواست دریافت اموال یا کاری را نداشته باشد. تهدید اخاذی باید به صورت تهدید به قتل، تهدید به ناموس، تهدید به خودزنی، تهدید به خسارت مالی یا تهدید به افشای اطلاعات باشد.

مطالب مرتبط   وکیل امور کیفری

 در جرم تهدید، درخواست یا عدم درخواست دریافت مال از شخص تهدید شده یا درخواست کار از وی قابل انجام است یا نمی توان آن را انجام داد ، اما در جرم اخاذی اینگونه نیست. دومین کاری که برای ارتکاب جرم اخاذی ضروری است این است که فرد همراه با تهدید، از شخص تهدید شده مال، پول، انجام یا عدم انجام کاری را درخواست کرده است.

عنصر معنوی جرم اخاذی

عنصر معنوی جرم اخاذی این است که فرد تهدید کننده قصد ایجاد وحشت و ترس در فرد تهدید شده را دارد. یعنی ارعاب قصد دارد وحشت و ترس ایجاد کند تا بتواند از شخص تهدید شده پول دریافت کند یا او را مجبور به انجام یا عدم انجام کاری کند. در این مورد، اینکه آیا انگیزه مجرم بازی و تفریح ​​بوده است یا اینکه واقعاً قصد تهدید داشته است، مانع شکل گیری جرم نمی شود. در عنصر روانی کافی است که فرد برای ارتکاب جرم قصد تهدید دیگری برای اخاذی از وی را داشته باشد و آنچه باعث انگیزه فرد شده است مانع شکل گیری جرم نمی شود. انگیزه فرد می تواند از مجازات وی بکاهد.

 جرم اخاذی

آیا اخاذی فقط شامل پول می شود؟

خیر، موضوع این جرم می تواند یک ماده مادی و ملموس مانند پول، طلا، سند باشد. یا اینکه غیرمادی و غیرقابل لمس است، مانند اینکه از کسی بخواهیم کاری انجام دهد یا کاری انجام ندهد. بنابراین، ارتکاب این جرم همیشه به دو عامل نیاز دارد:

 • اول اینکه زورگیر از زور و تهدید استفاده کند.
 • دوم، هدف آن به دست آوردن چیزی مادی یا غیرمادی است.

مجازات جرم اخاذی

در قانون مجازات اسلامی،

قانونگذار در دو ماده 668 و 669 با عنوان تهدید و اکراه را بیان کرده است. هرکس به زور یا اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشتار یا سند یا امضا یا مهر یا گرفتن سند یا نوشتاری از وی کند که به وی سپرده شده باشد به سه ماه تا دو سال زندان و حداکثر 74 ضربه شلاق محکوم میشود. همچنین هرگاه شخص دیگری را به قتل یا از دست دادن جان یا ناموس یا دارایی یا با افشای مخفی برای خود یا نزدیکانش تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به دو ماه تا دو سال زندان با شلاق یا حبس محکوم میشود.

Extortion

تفاوت  جرم اخاذی و جرم تهدید

وقتی فقط عمل تهدید انجام شود، چه نتیجه  داشته باشد و چه نتیجه نداشته باشد، موجب مجازات فرد تهدید کننده از دو ماه تا دو سال حبس یا حداکثر 74 ضربه شلاق محکوم میشود. اما اگر فرد تهدید کننده در اثر تهدید پول یا دارایی یا سندی بدست آورد، به این معنی است که این شخص از طریق تهدید توانسته است جرم اخاذی را مرتکب شود. ولی از آنجایی که این دو جرم در راستای هم هستند، این شخص تنها به مجازات جرم أخاذی محکوم میشود. زیرا دارای مجازات شدیدتری نسبت به جرم تهدیدِ به تنهایی می باشد. یعنی ممکن است دادگاه این شخص را به سه ماه تا دوسال حبس یا اینکه تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند.

جرم اخاذی توسط نیروهای مسلح

هر نظامی برای انجام یا امتناع از انجام کاری که وظیفه وی یا کارمند دیگر نیروهای مسلح است، بدون هزینه یا کمتر، یا کمتر از مقدار یا دارایی یا سند پرداخت یا تسلیم مالی است را قبول کند، حتی اگر انجام یا امتناع از انجام کاری خلاف قانون نباشد، جرم محسوب می شود و به ترتیب زیر محکوم می شود:

 • اگر قیمت مال  یا  میزان پول تا یک میلیون  ریال باشد،  به مجازات حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی برابر با پول یا قیمت ملک و تخفیف یک درجه یا درجه.
 • اگر قیمت مال یا مبلغ بدست آمده بیش از یک میلیون ریال تا ده میلیون  ریال باشد،  به مجازات حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی برابر با مقدار یا قیمت مال و به کاهش دو درجه یا  دو رتبه.
 • اگر بهای مال یا پول بدست آمده بیش از ده میلیون  ریال باشد، حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل مبلغ یا قیمت اموال بدست آمده و اخراج از نیروهای مسلح.

جرم اخاذی در فضای مجازی

جرم اخاذی در فضای مجازی

اخاذی که با عنوان اخاذی و حق سکوت نیز شناخته می شود. این به معنای گرفتن مال یا چیز دیگری از طریق تهدید و اجبار است. اصولاً هدف از اخاذی بدست آوردن مال یا خدمات از شخصی به طور غیرقانونی و تحت فشار است. حال اگر این عمل در اینترنت و شبکه های مجازی و از طریق آن انجام شود، اخاذی در فضای مجازی است.

برای ارتکاب جرم اخاذی در فضای مجازی دو شرط لازم است:
 • شرط اول تهدید است. تهدید باید یک عمل غیرقانونی باشد. به عنوان مثال تهدید به انتشار عکس های شخصی خصوصی در فضای مجازی.
 • شرط دوم درخواست پول یا به اصطلاح دیه یا انجام کاری توسط زورگیر است. بنابراین جرم اخاذی در صورت تقاضای پول یا انجام کاری همراه با تهدید رخ داده است. به عنوان مثال، شخصی دختری را تهدید می کند که اگر با او رابطه برقرار نکند، عکس های خصوصی خود را در اینستاگرام منتشر می کند.

حکم اخاذی در فضای مجازی طبق قانون

حکم اخاذی در فضای مجازی طبق قانون

 برطبق ماده 669 قانون مجازات اسلامی،

هرگاه او شخص دیگری را به هر طریقی به قتل یا از دست دادن جان یا ناموس یا دارایی یا با افشای راز برای خود یا نزدیکانش تهدید کند، خواه این درخواست را کرده باشد یا نه به مجازات 74 ضربه شلاق یا حبس از دو ماه تا دو سال محکوم میشود. بنابراین طبق این ماده مجازات جرم ارعاب و اخاذی در فضای مجازی از یک تا 74 ضربه شلاق یا دو ماه تا دو سال حبس خواهد بود. قاضی با توجه به شرایط و شخصیت مجرم یکی از این مجازات ها را برای این جرم در نظر می گیرد.

طبق ماده 745 قانون مجازات اسلامی،

هر کسی می تواند صوتی، تصویری یا تصویری یا سایر اسرار خصوصی یا خانوادگی را از طریق رایانه یا سیستم های مخابراتی بدون رضایت خود منتشر کند، مگر در موارد قانونی ، به طوری که منجر به ورود خسارت یا عرف موجب خدشه دار شدن شأن او خواهد شد، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا به جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو محکوم خواهد شد.

چگونه می توان از تقلب و اخاذی در فضای مجازی شکایت کرد؟

اگر در فضای مجازی با جرم کلاهبرداری یا اخاذی روبرو شدید، می توانید موارد زیر را به چند روش انجام دهید:

شخصاً به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه کنید و شکایت خود را به صورت شفاهی یا کتبی بیان کنید. این دادسرا مسئول رسیدگی به جرایم ارتکابی در فضای مجازی و رایانه است. پس از تشکیل پرونده و بررسی پرونده، دادستان پرونده را برای تحقیقات بیشتر به پلیس فتا ارجاع می دهد.

Extortion crime

نمونه متن شکایت از جرم اخاذی در فضای مجازی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب:

با سلام

بدین وسیله اینجانب …… به نشانی ….. علیه آقای …… با شماره ناشناس …… به آدرس………. شکایت خود را به شرح زیر بیان می دارم.

آقای … از طریق هک کردن حساب کاربری بنده در اینستاگرام که خصوصی بوده و صرفا خانواده ام امکان دسترسی به آن را داشته اند تصاویر خصوصی و خانوادگی ام را ذخیره و بنده را تهدید به انتشار عمومی این عکس ها در ازای درخواست های غیر اخلاقی اش نموده است.

لذا خواهشمند است جهت حفظ حیثیت شخصی و خانوادگی بنده در اسرع وقت ایشان را جلب و قرار مجرمیت شان را صادر نمایید.

با سپاس

مطالب مرتبط   دادسرای جرایم رایانه ای

وکیل گروه وکلای ققنوس 

با توجه به اهمیت روند رسیدگی به پرونده های کیفری که برای مرتکبین آن در قانون مجازات تعیین شده است، بهتر است قبل از هر اقدام در دفاع از خود در دعاوی کیفری از مشاوره و وکالت وکیل کیفری بهره مند شوید تا در وقت و هزینه صرفه جویی شود و حق و حقوق شخص ضایع نشود. سوالات و مشکلات حقوقی درمورد پرونده های کیفری را با وکیل کیفری تهران، وکیل کیفری مشهد، وکیل کیفری قم، وکیل کیفری کرج مربوط به  گروه وکلای ققنوس مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

www.asaklaw.com
https://t.me/asaklaw  تلگرام گروه حقوقی آساک
https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en  اینستاگرام

 

مجازات جرم نشر اکاذیب

نشر اکاذیب و مجازات آن در قانون

نشر اکاذیب؛ 09101923725؛ جرم  نشر اکاذیب؛ شکایت نشر اکاذیب؛ نشر مطالب کذب؛ نشر مطلب  توهین آمیز

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.ghoghnooslaw.com/
spreading_lies

مجازات جرم نشر اکاذیب

 نشر اکاذیب به معنی انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی می باشد.هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • تعریف نشر اکاذیب
 • عنصر مادی جرم نشر اکاذیب
 • عنصر معنوی جرم نشر اکاذیب
 • عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب
 • شرایط تحقق جرم نشر اکاذیب
 • افترا و توهین به اشخاص

مطالب مرتبط   مشاوره کیفری

 • جرم نشر اکاذیب از جرایم مطلق است
 • مجازات جرم نشر اکاذیب
 • اثبات کذب بودن اظهارات با مدعی است
 • تفاوت جرم نشر اکاذیب با افترا
 • مرجع صالح رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای
 • گروه وکلای ققنوس

مجازات نشر اکاذیب

تعریف نشر اکاذیب

نشر اکاذیب به معنای انتشار اخبار نادرست و وقایع غیر واقعی با هدف آسیب رساندن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است. هرکسی که به قصد آسیب رساندن به دیگران یا ایجاد مزاحمت برای اذهان عمومی دروغ بگوید، یک مجرم محسوب می شود. نشر اکاذیب یک جرم مطلق است و تحقق آن به وقوع آسیب یا اضطراب بستگی ندارد. در دروغ گفتن، اعمال خاصی به شخص یا افرادی نسبت داده نمی شود، بلکه اخبار یا مطالب بی اساس به طور کلی گفته می شود.

نشر اکاذیب

عنصر مادی جرم

عنصر مادی این جرم افشای دروغ یا انتساب یک عمل غیر واقعی به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام است. دروغ گفتن به قصد آسیب رساندن به دیگران با هدف ایجاد تشویش اذهان عمومی جرم است. جرم دیگر نسبت دادن مطالب غیرواقعی به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام رسمی است که مشابه افترا است اما قابل انتساب به مطالب نیست.

عنصر معنوی جرم 

استفاده از کلمه (قصد) در ابتدای ماده 698 قانون مجازات قانون مجازات اسلامی ، عمدی بودن مصادیق دروغ گفتن و نسبت دادن اعمال خلاف واقع به دیگران را تأیید می کند. قسمت دوم عنصر معنوی جرم دروغ گفتن ، قصد مرتکب برای بیان چیزی است که جهانیان آن را نادرست می دانند ، به عبارت دیگر ارتکاب عمدی یک عمل غیرقانونی ، که آن را کینه عمومی می نامند. در این میان ، انگیزه مرتکب عامل دیگری است که توسط قانونگذار بطور استثنایی در ابتدای ماده، هر کسی که قصد آسیب رساندن به دیگران یا ایجاد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را داشته باشد، مشخص و آورده شده است.

دروغ گفتن. قصد یا قصد خاص برای نتیجه بخشی از عنصر معنوی جرم نشر اکاذیب نیست و روش انگیزه با بررسی نحوه ارتکاب عمل و شرایط حاکم بر آن و همچنین سایر شواهد تعیین می شود. به عنوان مثال ، اگر فردی که کاندیدای پارلمان است با انتشار مقالات چاپی خود را به دروغ به عنوان تنها نامزد انتخابات محلی معرفی کند ، در انگیزه وی برای آسیب رساندن به سایر نامزدها تردیدی وجود ندارد.

مطالب مرتبط   وکیل امور کیفری

عنصر قانونی جرم

ماده 698 قانون مجازات قانون مجازات اسلامی عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب است. این جرم در قوانین گذشته ایران نیز گنجانده شده است. مطابق بند B ماده 296 قانون مجازات عمومی مصوب 1313،

 • هر کسی که قصد آسیب رساندن به دیگران،
 • یا ایجاد مزاحمت برای اذهان عمومی،
 • یا مقامات رسمی از طریق ارسال نامه،
 • یا دادخواست،
 • یا گزارش،
 • یا انتشار،
 • یا توزیع هرگونه مقاله چاپی،
 • یا مکتوب،
 • یا بدون امضا ،
 • با به دروغ باشد،
 • یا ضمنی یا ضمنی اعمال خلاف حقیقت را مستقیماً یا به عنوان نقل قول به شخص یا اشخاص یا مقامات نسبت می دهد، خواه از این طریق خسارت مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نه. مجازات یک تا دو سال وضع خواهد شد و اگر گزارش یک مقام در صلاحیت وی یکی از جنبه های ذکر شده در بند الف باشد ، وی دو برابر مرتکبین مجازات می شود.

شرایط ارتکاب جرم نشر اکاذیب

شرایط ارتکاب جرم نشر اکاذیب

 شرایط ارتکاب جرم نشر اکاذیب شامل موارد زیر است:

 • هدف از ارتکاب این جنایت، ایجاد خسارت مادی یا معنوی به دیگری است.
 • قصد ایجاد مزاحمت برای مقامات عمومی یا رسمی را دارد.
 •  با نامه یا شکایت یا مکاتبه یا دادخواست یا گزارش یا توزیع هرگونه مقاله چاپی یا مکتوب.
 • مرتکب این جنایت نمی تواند صحت آن اسناد را ثابت کند.

افترا و توهین به شخص

افترا و توهین به اشخاص

افترا و توهین به اشخاص از طریق انتشار عکس یا فیلم ممنوع است. انتشار هر نوع مطالبی از جمله تهمت، توهین و افترا، فحاشی و استفاده از کلمات ناپسند یا روابط توهین آمیز و غیره برای اشخاص ممنوع است. سنگین اثبات نادرست بودن اظهارات به عهده شاکی است. صرف دروغ بودن این گفته ، حتی اگر هدف آن آسیب رساندن باشد، کافی نیست، اما دروغ های گفته شده باید بتوانند به ذهن آسیب برسانند یا مزاحمت ایجاد کنند. اثبات نادرست ادعاها به عهده شاکی است و اگر مرتکب دفاع بتواند صحت ادعاها را ثابت کند، تبرئه می شود. در دروغ گفتن هیچ ارتباطی با دیگری برقرار نمی شود، اما اخبار یا مطالب بی اساس به طور کلی گفته می شود. در صورت دروغ، طرف می تواند غیر علنی یا رسمی باشد.

مطالب مرتبط   قرار تامین کیفری از منظر قانون

عناصر جرم نشر اکاذیب

جرم نشر اکاذیب یک جرم مطلق است

جرم نشر اکاذیب یک جرم مطلق است، زیرا تحقق نشر اکاذیب به تحقق آسیب خارجی بستگی ندارد، زیرا اگر صرف عمل بدون توجه به نتیجه جرم، یک جرم باشد، یک جرم مطلق است. در جرم نشر اکاذیب، انتشار مطالب دروغ و نشر اکاذیب. دروغ از طرق پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی جرم است و نیازی به رعایت نتیجه نیست. اظهارات شفاهی دامنه جرم نشر اکاذیب را شامل نمی شود، اما نامه ها و شکایات به جای آنکه روی فرم نوشته شوند، می توانند در یک ایمیل قرار بگیرند یا در وب سایت قرار گیرند.

Punishment for the crime of spreading lies

مجازات جرم نشر اکاذیب

بر اساس ماده 698 قانون مجازات قانون مجازات اسلامی،

 • هر کسی که قصد آسیب رساندن به دیگران،
 • یا ایجاد مزاحمت برای اذهان عمومی،
 • یا مقامات رسمی،
 •  از طریق نامه ها،
 • یا شکایات،
 •  یا دادخواست ها،
 • یا گزارش ها،
 • یا توزیع هرگونه مقاله چاپی،
 • یا مکتوب،
 • با یا بدون امضا،
 • یا دروغ امضا شده با همان اهداف نسبت دادن ضمنی یا ضمنی اعمال خلاف واقع مستقیماً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام، خواه خسارت مادی یا معنوی از طریق آن به هر طریقی وارد شده باشد یا نه ، در علاوه بر این در صورت امکان، وی باید به جبران عزت از دو ماه تا دو سال زندان یا تا 74 ضربه شلاق محکوم شود.

نشر اکاذیب

در این ماده قانونگذار اظهارات را شرط مرتكب جرم دانسته است. مطابق ماده 6 قانون مطبوعات، افترا و توهین به اشخاص با انتشار عکس یا کارتون ممنوع است. انتشار هر نوع مطالبی از جمله تهمت، افترا، فحاشی و استفاده از کلمات ناپسند یا سخنان توهین آمیز و غیره برای اشخاص ممنوع است. انتشارات به جز موارد نقض اصول و احکام اسلام، حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص شده است، رایگان است.

افترا؛ 

 • به مقامات،
 • موسسات،
 • ارگان ها،
 • و هر شخص در کشور،

و توهین؛

 • به اشخاص حقیقی،
 • و حقوقی که دارای حرمت مذهبی هستند، حتی از طریق انتشار عکس یا کارتون. م

طابق ماده 30 قانون مطبوعات،

 • انتشار هر نوع مطالبی از جمله تهمت،
 • افترا،
 • فحاشی،
 • الفاظ ناشایست،
 • اظهارات توهین آمیز،
 • و غیره برای افراد ممنوع است و مدیر مسئول برای مجازات به دادگاه ها معرفی می شود؛ در صورت استرداد شکایت، پیگرد قانونی در هر مرحله متوقف خواهد شد.

مجازات نشر اکاذیب

اثبات کذب اظهارات با شاکی است.

علی رغم استفاده قانونگذار از كلمه دروغ در جمع ، كذب كذب كافی است و اگر شخصی امری نادرست و غیر واقعی را به روشی كه در ماده 698 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است به دیگری نسبت دهد، عمل وی نشر اکاذیب است. صرف دروغ بودن این گفته حتی اگر هدف آن آسیب رساندن باشد ، کافی نیست، اما دروغ های گفته شده باید بتوانند به ذهن آسیب برسانند یا مزاحمت ایجاد کنند. اثبات کذب اظهارات به عهده شاکی است و اگر مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت کند، تبرئه می شود. در دروغ گفتن، هیچ ارتباطی با دیگری برقرار نمی شود، اما اخبار یا مطالب بی اساس به طور کلی گفته می شود. در صورت دروغ ، طرف می تواند یک شخصیت عمومی یا یک مقام رسمی باشد.

مجازات جرم نشر اکاذیب

تفاوت جرم نشر اکاذیب و تهمت

هر کسی که با استفاده از اوراق یا اطلاعیه های عمومی ، به شخصی یا اشخاصی نسبت دهد که طبق قانون جرم است ، مرتکب جرم افترا شده است، و جرم وی هنگامی مشهود است که نتواند افترا را مرتکب شود.

طبق این مقاله، اگرچه ابزار ارتكاب جرم افترا و نشر اکاذیب تقریباً یکسان است و این کار از طریق اوراق یا اطلاعیه انجام می شود و انتشار اطلاعات نادرست شباهت زیادی به افترا دارد زیرا در برخی موارد مطالب غیرواقعی نسبت داده می شود به یک شخص یا مقام اما همانطور که در تعریف جرم افترا ذکر شد، افترا مصداق کفر است و این جرم زمانی مرتکب می شود که مرتکب آن را به شخص یا اشخاصی نسبت دهد که در قانون جرم محسوب می شود و شخص مجرم شناخته می شود.

به دلیل این انتساب خواهد بود. این ممکن است در مورد طرف مقابل صادق باشد، اما وقتی این تهمت را ثابت کند، تبرئه می شود.

جرم نشر اکاذیب عمومیت بیشتری نسبت به جرم افترا دارد و در واقع می توان گفت جرم افترا شاخه ای از جرم نشر اکاذیب است. و برخلاف جرم افترا، هرگز نمی تواند صحت این اطلاعات را ثابت کند. در جرم نشر اکاذیب، شخصی به دلیل نسبت دادن به شخص یا مقام محکوم نمی شود، بلکه فقط به دلیل انتشار اطلاعات نادرست، صرف نظر از قصد ناشر ، وی محکوم و مجازات می شود.

مرجع صالح برای تحقیق در مورد جرم نشر اکاذیب رایانه ای

مرجع صالح برای تحقیق در مورد جرم نشر اکاذیب رایانه ای

مرجع صالح قضایی در رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه ای دادگاهی است که در صلاحیت آن مطالب جعلی و توهین آمیز در فضای مجازی بارگذاری می شود و در واقع محل جرم محسوب می شود.

وکلای ققنوس

با توجه به اهمیت روند رسیدگی به پرونده های کیفری که برای مرتکبین آن در قانون مجازات تعیین شده است، بهتر است قبل از هر اقدام در دفاع از خود در دعاوی کیفری از مشاوره و وکالت وکیل کیفری بهره مند شوید تا در وقت و هزینه صرفه جویی شود و حق و حقوق شخص ضایع نشود. سوالات و مشکلات حقوقی درمورد پرونده های کیفری را با وکیل کیفری تهران، وکیل کیفری مشهد، وکیل کیفری قم، وکیل کیفری کرج مربوط به وکلای ققنوس مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

اثبات جرم نشر اکاذیب

www.asaklaw.com
https://t.me/asaklaw  تلگرام گروه حقوقی آساک
https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en  اینستاگرام

اجاره سند در کرج

اجاره سند در کرج تحت نظارت وکیل

اجاره سند در کرج ؛ 09101923725؛ سند برای دادگاه؛ سند برای دادسرا؛ سند برای آزادی زندانی؛ سند اجاره ای؛ اجاره سند

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.ghoghnooslaw.com/
Rent_a_document_in_Karaj

اجاره سند در کرج 

مطالب مرتبط   جهت تهیه سند اجاره ای برای دادگاه به گروه وکلای کیفری ققنوس مراجعه نمایید

بالاترین درخواست سند بعد از درخواست سند اجاره ای برای تهران می باشد. هر چند شاید از نظر جمعیت در حد و اندازه شهرستان مشهد باشد. البته یکی از دلائل دیگر نیاز به سند اجاره ای در کرج، بومی نبودن جمعیت آن به نسبت شهرستان مشهد است. 

اجاره سند به این معناست که خانواده زندانی جهت ایداع وثیقه ( معرفی وثیقه ) و آزادی زندانی خود – به دلیل فقدان وثیقه- لاجرم به دفاتری مراجعه می نمایند که در اجاره سند می تواند به آنها کمک نماید. به عبارتی اجاره سند برای زندانی بهتر است:

 • از دفاتری تهیه گردد که یا توسط وکیل مدیریت می گردد،
 • و یا سند اجاره ای در کرج تحت نظارت وکیل انجام می گردد،
 • و یا اساسا از ابتدا تا انتهای کار مستقیما توسط وکیل دادگستری انجام می گردد.

اجاره سند برای کرج

حتی الامکان سعی نمایید به دفاتری که از سه حالت فوق خارج است سند اجاره ای برای زندانی را تهیه ننمایید. البته به این معنی نیست که چنین دفاتری کار خلاف قانون انجام می دهند ولی بهتر است از طریق دفاتر وکلای دادگستری تأمین سند اجاره ای برای زندانی  صورت گیرد؛ مخصوصا اگر سند کرج باشد؛ یعنی قاضی اصرار بر این داشته باشد که سند وثیقه حتما از شهرستان کرج یا حومه آن باشد.

مطالب مرتبط   اجاره سند

وثیقه اجاره ای می تواند:

 • شش دانگ
 • سه دانگ
 • سهمی

باشد ولی بعضی از قضات تاکید بر سند شش دانگ دارند. 

مضافا وثیقه اجاره ای برای زندانی می تواند:
 • خصوصیات مسکونی
 • خصوصیات تجاری 
 • خصوصیات اداری 
 • خصوصیات صنعتی 
 • خصوصیات زراعی 
 • خصوصیات خدماتی 

باشد ولی بعضی از قضات تأکید دارند که حتما سند اجاره ای، مسکونی باشد؛ یعنی سند اجاره ای مسکونی برای کرج معرفی گردد. به تجویز قانون هیچ محدودیتی از نظر محل سند برای وثیقه زندانی وجود ندارد. اما بعضی از قضات اصرار بر سند برای زندانی کرج از خود شهرستان کرج یا حومه را دارند. متأسفانه، در خصوص وثیقه زندانی، بعضا سلیقه ای عمل می شود؛ البته در این دوره ریاست محترم قوه قضائیه نگاه به وثیقه تغییر کرده است لذا قضات نسبت به گذشته ساده تر می گیرند. 

مطالب مرتبط   اجاره سند برای آزادی زندانی

سند اجاره ای برای زندانی کرج و یا هر شهرستان دیگری از منظر قانون جرم محسوب نمی گردد. اما بعضی از قضات احتیاط می کنند و نسبت به اجاره سند برای زندانی حساس هستند.

اجاره سند کرج

وثیقه اجاره ای برای زندانی می تواند:
 • مال غیر منقول مثل سند ملکی باشد.
 • مال منقول مثل خودروی سواری باشد.

با این تفاوت که در مال منقول علاوه بر بازداشت سند خودرو، به طور فیزیکی نیز خودرو در پارکینگ توقیف می گردد. سند برای زندانی  پس به لحاظ قانونی می تواند خارج از شهر کرج و حتی خارج از استان البرز باشد، اما سند اجاره ای کرج برای زندانی، بدین معنا است که سند اجاره ای کرج باید حتما از حوزه قضایی و ثبتی شهرستان کرج باشد. پس وثیقه اجاره ای  می تواند شامل مال غیر منقول و مال منقول باشد اما سند اجاره ای در شهرستان کرج و یا سند اجاره ای در استان البرز فقط باید سند ملکی اجاره ای باشد.

مطالب مرتبط   اجاره سند برای دادگاه با نظارت وکیل دادگستری

بنابر این توصیه می گردد که در اجاره سند برای کرج یا استان البرز:
 • حتی الامکان به دفتر وکیل مراجعه نمایید و ترجیحا وکیل آشنا به مسائل وثیقه،
 • شرایط،
 • نحوه ایداع،
 • کارشناسی وثیقه باشد،

تا در پرونده های کیفری و موضوع وثیقه، وثیقه اجاره ای در کرج، استان البرز و دیگر شهرستان ها تجربه کافی دارد و مسلط به:

 • امور کیفری،
 • قرار بازداشت،
 • قرار وثیقه،
 • کفالت،
 • دفاع در پرونده می باشد.

مطالب مرتبط   سند اجاره ای برای وثیقه تحت نظارت وکیل مجرب دادگستری

سند اجاره ای در کرج

www.asaklaw.com
https://t.me/asaklaw  تلگرام گروه حقوقی آساک
https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en  اینستاگرام

 

وکیل کیفری

خصوصیات یک وکیل کیفری

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.ghoghnooslaw.com/
Criminal_lawyer

خصوصیات بهترین وکیل کیفری تهران:

 وکیل کیفری در تهران

پرونده های کیفری در راستای رسیدگی از جمله پرونده هایی هستند که از میزان حساسیت و اهمیت بیشماری برخوردارند. وجود یک وکیل شایسته و قابل اعتماد یکی از مهم ترین قسم های رسیدگی به پرونده است. زیرا پرونده های کیفری تفاوت شگرفی با پرونده های حقوقی دارد و ممکن است طرفین دعوی را متحمل خسارات جبران ناپذیری نماید. یکی از مهم ترین پشتیبان های بزه کار در روند پرونده، در اختیار داشتن وکیل کیفری است. البته این بدین معنا نیست که بزه دیده چنین حقی ندارد. توصیه میشود دو طرف یک پرونده کیفری پیش از هر گونه اقدامی با یک وکیل قابل اعتماد مشورت نمایند.

خصوصیت یک وکیل کیفری:

یک وکیل کیفری متخصص سالها در پرونده های مربوط به مسائل کیفری فعالیت کرده و نسبت به تمامی قوانین آیین دادرسی کیفری آشنا میباشد. مطمئناً یکی از بهترین خصوصیت های یک وکیل کیفری تسلط کافی به قانون مجازات اسلامی است.

همیشه به هنگام انتخاب وکیل کیفری بدین نکته توجه نمایید که یک وکیل کیفری خوب لازم است علاوه بر زمینه ی فعالیت خود، در سایر بخش های کیفری دارای تسلط و توانایی باشد.

به خاطر داشته باشید که لازم است یک وکیل کیفری علاوه بر قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مواد مخدر و همچنین مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید از انواع رأی وحدت رویه در آن زمینه، نظریه های مشورتی بخش قوه ی قضاییه و دکترین حقوقی مطلّع باشد.

مطالب مرتبط   وکیل امور کیفری

از جمله خصوصیات یک وکیل کیفری خوب:

 • موقع شناسی:

اغلب در پرونده های کیفری تلف کردن زمان معنا ندارد. یک وکیل کیفری خوب باید بداند چگونه از زمان استفاده نماید. در صورتی که یک وکیل کیفری از این خصوصیت مبرا باشد، ممکن است مؤکل خود را با مشکلات عدیده ای رو به رو کند.

 • دادگر بودن:

یک وکیل خوب باید به داد مردم برسد، او نباید در حق شاکی و متهم کوتاهی کند. او باید عدالت را در روند رسیدگی میان دو طرف پرونده رعایت نماید.

 • تسلط کافی بر ذهن افراد:

او باید نسبت به موضوع پرونده دارای تسلط و چیرگی باشد. به همین دلیل یکی از مهم ترین ویژگی های او را میتوان در تسلط کافی بر ذهن افراد دانست. زیرا او میتواند با این ویژگی در حل سریع موضوع موفق تر باشد.

تأثیر وکیل کیفری خوب بر پرونده های کیفری:

آیا میدانید تأثیر وکیل کیفری متخصص در چه میباشد؟

مطمئناً یک وکیل میتواند حافظ جان و مال شما باشد. قضاوت کردن سریع در کارهای یک وکیل راه ندارد، او پس از وارسی های بسیار به دفایات خود خواهد پرداخت. همیشه به یاد داشته باشید که در دعاوی کیفری کوچک ترین اشتباه از سوی شما ممکن است سلب جان یا مجازات سنگینی را برای شما در پی داشته باشد. پس مهم ترین دارایی هر انسانی که جان اوست میتواند توسط یک وکیل کیفری خوب محافظت گردد.

وکیل کیفری

دادگاه کیفری:

به هنگامی که حقوق یک شخص ضایع گردیده است و یا اختلاف هایی با اشخاص دیگر داشته باشد، خواستار شکایت علیه آن شخص شود و یا به جرمی مرتکب شده باشد، تمامی این موارد در دادگاه های کیفری رسیدگی خواهد شد و دادگاه کیفری مؤظف میباشد به تمامی آن موارد رسیدگی کند.

اسناد و مدارک مورد نیاز در راستای انجام وکالت در دعاوی کیفری:

وکیل امور کیفری میتواند با در اختیار داشتن وکالت از مؤکل خود اقدام به تهیه ی اسناد و مدارک زیر بنماید:

 • تهیه ی وکالت نامه از سوی وکیل کیفری متخصص.
 • شکوائیه.
 • به هنگام نیاز تهیه ی شهادت نامه.
 • ارائه مدارک شناسایی متهم (کارت ملّی) و مشخصات او.
طریقه ی تنسیق شکوائیه در دعاوی کیفری:
 • ذکر مشخصات شاکی پرونده، اعم از نام و نام خانوادگی، نام پدر و همچنین یک آدرس دقیق از او.
 • ذکر میزان ضرر وارد شده به ادعا کننده و مقدار قابل دریافت آن.
 • ذکر موضوع شکایت و همچنین زمان و محل اتفاق جرم.
 • ذکر دلایل موجود و در صورت وجود شاهد، مشخصات آنها و آدرس دقیق آنها.
 • ذکر مشخصات متهم پرونده، اعم از نام و نام خانوادگی، نام پدر و همچنین یک آدرس دقیق از او.

مطالب مرتبط   مشاوره کیفری

طریقه ی بررسی پرونده های کیفری:
 • ارائه دادن شکوائیه و آغاز تحقیقات اوّلیه.
 • فرستادن اظهارنامه.
 • بررسی اوّلیه توسط دادگاه بدوی.
 • به هنگامی که مقام قضایی دادسرا و همچنین دادگاه بدوی هر دو جرم صورت گرفته از سوی متهم را شناسایی نمایند، رأی آن دو نسبت به مجازات متهم (بزه کار) صادر خواهد شد.
 • درخواست تجدید نظرخواهی از سوی متهم:

پس از صادر شدن حکم و حضور بزه کار در جلسه ی رسیدگی او میتواند درخواست تجدید نظر خواهی نماید. در این هنگام پرونده به جهت رسیدگی به مرجع دیگری ارجاع داده میشود. در صورتی که با درخواست او موافقت نشود، دادسرا میتواند مجازات اعمالی را اجرا نماید.

 • دفاع کتبی از متهم توسط وکیل کیفری در دادسرا:

در اغلب مواقع اظهارات شفاهی افراد در پرونده ها از جانب مقامات تحقیق شنیده میشوند و به عنوان صورت جلسات مکتوب، ضمن پرونده درج میشوند. البته توجه داشته باشید که وکیل کیفری لازم است در روند تحقیقات دلایل و مستندات خود را با عنایت بر قوانین موجود تلفیق نموده و آن را نیز به صورت سلیس و روان به صورت یک لایحه نوشته و در پرونده ی مورد نظر درج نماید. دفایات صورت گرفته از سوی وکیل کیفری متخصص علاوه بر آن که باید به صورت شفاهی به گوش دادیار و بازپرس و نهایتاً دادستان برسد، قطعاً لازم است به صورت مکتوب درآمده و ضمن پرونده ی مورد نظر قید گردد.

توجه داشته باشید که نگارش شیوا و سلیس یک لایحه ی دقیق علاوه بر دانش حقوقی بسیار، نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات لازم از آخرین قوانین و مقررات و آشنایی با شیوه ی نگرش قضات در دادسرا و همچنین نگارش قدرتمند است.

وکیل کیفری | وکلای کیفری ققنوس

از جمله دعاوی مطرح در بخش کیفری عبارتند از:
 • رابطه ی نامشروع:

رابطه ی نامشروع دارای گستره ی وسیعی میباشد. برای مثال ما میتوانیم به زنا، مساحقه، لواط، تفخیذ که در بخش جرایم حدی است اشاره نماییم. از سویی دیگر تقبیل، ملامسه از جمله روابط نامشروعی است که برای آنها مجازات تعزیری در نظر گرفته میشود.

 • جعل اسناد:

جعل در لغت عبارت است از دگرگون کردن، منقلب کردن، ساختن و ایجاد کردن.

جعل در تعریف حقوقی عبارت است از:

 ساختن نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضاء اشخاص اعم از رسمی یا غیر رسمی، ایجاد تغییر بر اسناد، افزودن یک نوشته به نوشته دیگر، استفاده از مهر دیگری بدون دریافت اجازه از صاحب مهر، تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن.

 • سرقت:

سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری با هر هدفی. این هدف میتواند انتقام گرفتن، حصول لذّت با حتی نیاز باشد. یکی از نکات بسیار مهم در عمل سرقت مال بودن شیئ ربوده شده است. علاوه بر آن مال برده شده باید از نظر شرعی و قانونی  پذیرفته شده باشد. برای مثال: زمانی که شیئ ربوده شده مواد مخدر باشد، سرقت به عمل نیامده است زیرا از نظر قانونی مواد مخدر مال محسوب نمیشود.

 • جرم ضرب و جرح:

جرم ضرب جرمی است که در آن بر روی بدن شاکی آثار کبودی و تورم به چشم میخورد ولیکن در جرم جرح علاوه بر کبودی و تورم خونریزی نیز ایجاد میشود.

 • مزاحمت های تلفنی:

ممکن است برخی از افراد از وسیله های مخابراتی در راستای ایجاد مزاحمت برای دیگران استفاده کنند. یا حتی از آن در راستای ایجاد اختلال در ارتباط دیگران استفاده نمایند. به این هنگام متهم به عنوان مرتکب جرمِ مزاحمت تلفنی مجازات خواهد شد.

مطالب مرتبط   وثیقه اجاره ای را از وکیل متخصص کیفری تهیه نمایید

نکات پایانی:

ما در این مقاله سعی نمودیم شما عزیزان را با ویژگی های وکیل کیفری و همچنین برخی از مهم ترین دعاوی کیفری آشنا سازیم. دعاوی کیفری تنها محدود به موارد قید شده در این مقاله نیست و دارای گستره ی وسیعی میباشد و ما تنها به برخی از مهم ترین آنها پرداختیم. گروه وکلای ققنوس  با همراهی بهترین وکلاء و مشاورین حقوقی میتوانند راهنمای شما عزیزان در انواع دعاوی کیفری نیز باشند.

www.asaklaw.com
https://t.me/asaklaw  تلگرام گروه حقوقی آساک
https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en  اینستاگرام

Call Now Buttonتماس بگیرید