وکیل دیوان عالی کشور

وکیل دیوان عالی کشور وکیلی است که دارای تخصص وکالت در پرونده های  حقوقی و کیفری

مطرح شده در را دارد.وکیل دیوان عالی کشور در مورد پرونده هایی

که نیاز به فرجام خواهی، تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور دارند فعالیت میکند.

در این مقاله سعی شده است در مورد نقش وکیل دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده های

حقوقی و کیفری مطرح شده در دیوان عالی کشور صحبت شود.

سوالات مطرح شده در مورد دیوان عالی کشور

تعریف دیوان عالی کشور

نقش و وظیفه دیوان عالی کشور

شعبات و قضات دیوان عالی کشور

چگونگی انتخاب قضات در دیوان عالی کشور

نحوه رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری در دیوان عالی کشور

پرونده های اقتصادی در دیوان عالی کشور

تغییر رای در دیوان عالی کشور- وکیل دیوان عالی کشور

چگونگی رسیدگی دیوان عالی کشور

وکیل دیوان عالی کشور

اساس تشکیل دیوان عالی کشور

– سازمان دیوان عالی کشور براساس قانون اساسی، اصل صدو شصت و یک تشکیل شده است.

-دیوان عالی کشور، عالی ترین مرجع رسیدگی بر اجرای صحیح قانون در مرجع قضایی نظارت میکند.

– یکی از وظایف دیوان عالی کشور این است که در صورتی که در مورد یک موضوع رای های مختلفی در مرجع قضایی صادر شود، رای وحدت رویه صادر کند.

-محل اصلی سازمان دیوان عالی کشور تهران است .

– با تشخیص رئیس قوه قضائیه، شعب دیوان عالی کشور در شهرستان ها تشکیل میشود.

– دیوان عالی کشور چهل و پنج شعبه در تهران و پنج شعبه در قم و سه شعبه در مشهد دارد.

– اعضای دیوان عالی کشور از برترین قضات ایران هستند.

وکیل دیوان عالی کشور

– رئیس دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال بوسیله رئیس قوه قضائیه انتخاب میشود.

– سازمان دیوان عالی کشور دارای دو بخش اصلی دادسرا و شعبات می باشد.

بخش های دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور از دوبخش دادسرا و شعبات تشکیل شده است که شعبات به شعب حقوقی و کیفری تقسیم میشود.

وکیل دیوان عالی کشور

شعب حقوقی دیوان عالی کشور

در مورد پرونده های حقوقی که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر رای صادر میشود، در خصوص رای

مربوطه میتوان در زمان تعیین شده اعتراض نمودو براساس قانون در دیوان عالی کشور فرجام

خواهی مطرح کرد.

شعب کیفری دیوان عالی کشور

در مورد پرونده های کیفری که در دادگاه تجدیدنظر و بدوی رای اصراری صادر میشود،

میتوان در زمان تعیین شده براساس قانون فرجام خواهی صورت گیرد.

وکیل دیوان عالی کشور

رای اصراری

اگر رایی که در دادگاه صادر شده است ،دیوان عالی کشور آن را نقض و قبول نکند، پرونده به دادگاه

هم عرض صادرکننده رای ارسال و مورد بررسی قرار میگیرد.در این مرحله دادگاه هم عرض رای

دیوان عالی کشور را قبول نمیکند و براساس رای اولیه رای صادر میکند . به این گونه آراء ، آرای

اصراری گویند.

وکیل دیوان عالی کشور

-دادسرای کل کشور در کنار دیوان عالی کشور قرار دارد و دادستان کل،رئیس دادسرای کل کشور است.

-معاونین و دادیار تحت نظارت دادستان کل ،در دادسرا کل کشور انجام وظیفه میکنند.

شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

– شعبه تشخیص از پنج نفر قاضی دیوان عالی کشور تشکیل شده است.

-شعب تشخیص به رای های قطعی که تقاضای تجدیدنظرخواهی در مورد آن مطرح شده است

رسیدگی میکند.

وکیل دیوان عالی کشور

-شعب تشخیص، شامل هیت عمومی دیوان عالی و هیئت عمومی وحدت رویه قضایی است.

به رایی که در هیئت عمومی دیوان عالی صادر میشود

نمیتوان تقاضای تجدیدنظر کردو تنها براساس قانون میتوان رای را بی اثر نمود.

وظیفه تبعی دیوان عالی کشور

-مشخص نمودن مرجع صالح برای حل اختلاف بین دو مرجع قضایی

-مجوز احاله پرونده کیفری

-رسیدگی به تخلف رئیس جمهور

فرجام خواهی

زمانیکه به رای دادگاه تجدید نظر اعتراض در دیوان عالی کشور مطرح شود به آن فرجام خواهی

گویند.

وکیل دیوان عالی کشور

قانونگذار در ماده366 قانون آیین دادرسی مدنی فرجام خواهی را اینگونه تعریف کرده است

که رای صادرشده در دادگاه بدوی و تجدید نظر باید با قوانین و موازین شرعی و قانونی انطباق داشته باشد.

وکیل دیوان عالی کشور

در شکایت اصلاحی و عدولی از فرجام خواهی استنفاده نمیشود.

-دیوان عالی کشور در مورد رای های صادره قضاوتی انجام نمیدهد بلکه رای صادره را براساس

انطباق با قانون مورد بررسی قرار میدهد.

-درصورتیکه تشخیص داده شود که رای دارای نقض است دیوان عالی کشور آن را به شعبه هم

عرض دادگاه صادرکننده رای ارسال میکند.

وکیل دیوان عالی کشور

مهلت قانونی فرجام خواهی

مهلت تعیین شده برای فرجام خواهی برای اشخاصی که در ایران مقیم هستند بیست روز است.

-مهلت فرجام خواهی برای ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی میکنند، دوماه می باشد.

وکیل دیوان عالی کشور

اگرتقاضای فرجام خواهی از طرف شعبه صادرکننده رای مطرح شود مهلت تعیین شده از زمانی که

زمان تجدید نظر تمام شده است محاسبه میشود.

فرجام خواهی در پرونده حقوقی

قانونگذار در ماده 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده های حقوقی قابل فرجام را بیان کرده است:

-رایی که خواسته آن بیشتر از بیست میلیون ریال باشد.

-رای در مورد اصل نکاح، فسخ و طلاق

– رای در مورد نسب ، حجر ، وقف ، حبس و تولیت

سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا فقط رای دادگاه قابل فرجام خواهی در دیوان عالی

کشور است یا قرار صادر شده در مرجع قضایی نیز قابل فرجام خواهی است؟

قرارصادرشده اگر موضوع آن قابل فرجام خواهی

خواهی باشد در موارد ذیل قابل فرجام خواهی است

قرار باطل شدن و رد دادخواست-

-قرار سقوط دعوا

-قرار اهلیت نداشتن یکی از طرفین دعوا

فرجام خواهی در پرونده کیفری

 قانونگذاربراساس قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 1392 تصویب شد جرم هایی که در

خصوص آن میتوان در دیوان عالی کشور فرجام خواهی مطرح کرد بیان نموده است .

این جرایم شامل:

 • قطع عضو
 • سلب حیات
 • حبس ابد
 • جرایم تعزیری درجه سه و بالاتر
 • جنایت عمدی که مبلغ دیه آن نصف دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
 • رای صادره در جرم سیاسی و مطبوعاتی
 • مراحل فرجام خواهی

اگر فرجام خواهی در خصوص

رای دادگاه بدوی باشد، دادخواست به دفتر دادگاه صادرکننده رای بدوی فرستاده میشود.

-اگر فرجام خواهی در خصوص رای دادگاه تجدید نظر باشد، دادخواست به دفتر دادگاه تجدیدنظر

تحویل داده میشود.

وکیل دیوان عالی کشور

– دادخواست فرجام خواهی باید براساس ماده 380 ، 381 ، 382 قانون آیین دادرسی مدنی تکمیل شود.

وکیل دیوان عالی کشور

-هزینه دادرسی در فرجام خواهی پنج و نیم درصد از مبلغ محکوم به می باشد.

آدرس دیوان عالی کشور

تهران،خیابان خیام، رو بروی پارک شهر- کاخ دادگستری- طبقه اول- اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور

برای ورود به سایت دیوان عالی کشور به لینک ذیل مراجعه نمایید.

divanealee.eadl.ir

شماره تماس:02138581

شماره تماس با اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور: 38582506 – 021
شماره فاکس روابط عمومی :02133945779

شماره پیامک:500049

پیگیری پرونده ازدبیرخانه:02138582571

کدپستی:111494331

وکیل دیوان عالی کشور

شعبات دیوان عالی کشور در شهرستان ها

-شعبات  23 ، 26 ، 27 ، 31، 33، 39، 52 دیوان عالی کشور در قم مستقر شده است.

-آدرس شعبه دیوان عالی کشور در قم ، میدان آزادی بلوار میرعابدینی جنب دادگستری

-رسیدگی به فرجام خواهی پرونده ها دردیوان عالی کشور غیرحضوری است.

وکیل دیوان عالی کشور

گروه حقوقی اساک با داشتن وکلای متخصص  و باتجربه احاطه کامل به پرونده ها و قواعد و

تشریفات دادرسی دارند از این رو قبل از انتخاب وکیل در پرونده هایی که در وکیل دیوان عالی کشور

مطرح میشود با  وکیل دیوان عالی کشور گروه حقوقی اساک  مشورت نمایید.

وکالت در دیوان عالی کشور فقط  توسط وکلای پایه یک دادگستری انجام میشود.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و پرسش و پاسخ در مورد  چگونگی اعتراض آراء در دیوانعالی کشور با مشاوران حقوقی  موسسه حقوقی اساک تماس بگیرید.

شماره همراه : 09381690900

40222853

امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

آزادی زندانی با قرار وثيقه

صدور قرار وثیقه

اگر به هر دلیلی مقام قضایی تشخیص دهد که قرارصادره حضور متهم را در مواقع ضروری تضمین نمیکند، یا متهم نمیتواند کفیل معرفی کند، تنها راهی که میتواند از بازداشت متهم جلوگیری کند، صدور قرار وثیقه می باشد.

قرار وثیقه برای ضمانت زندانی

براساس ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار وثیقه یکی از انواع قرارهای تامین کیفری است.قرار وثیقه بدلیل اینکه عین مال یا سند ماکیت باید در اختیار دادسرا قرار بگیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. میزان وثیقه را قاضی  براساس میزان خسارت و شرایط و وضعیت طرفین پرونده ، تعیین میکند.متهم معادل مبلغ مزبور، وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را بعنوان وثیقه معرفی میکند.

اموالي  که مي‌تواند به عنوان وثيقه برای ضمانت زندانی قرار بگیرد

براساس  بند 4 ماده 132 قانون ایین دادرسی کیفری آنچه که میتواند از طرف متهم بعنوان وثیقه به مرجع قضایی اعلام شود عبارت از :

– وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غير منقول.

– هر نوع مال  که داراي ارزش است .

فرايند صدور وثيقه تا آزادي زندانی

 • مرحله اول مرجع قضایی قرار وثیقه را صادر میکند.
 • به متهم ابلاغ میشود که وثیقه ای برای آزادی خود معرفی کند.
 • اگر وثیقه وجه نقد باشد به حساب دادگستری واریز میشود.
 • اگر وثیقه مال منقول باشد توقیف میگردد.
 • اگر مال غیرمنقول باشد، سند آن از طریق اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت میگردد.
 • در مورد مال منقول و غیرمنقول، مقام قضایی برای ارزیابی مال معرفی شده از کارشناس دادگستری استعلام میگیرد.
 • اگر کارشناس اعلام کند که ملک معرفی شده به میزام مبلغ وثیقه نیست، اعتراضی نمیتوان کرد.
 • بازداشت سند یا توقیف مال معرفی شده ،چندروز زمان میبرد و تا آن زمان، متهم در بازداشت خواهد بود.
 • بعد از معرفی وثیقه و داشتن شرایط قانونی،  مقام قضایی قرار قبولی وثیقه را صادر و متهم آزاد میشود.

ضبط وثيقه در صورت عدم حضور متهم

 •     براساس ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري،  در صورتیکه وثیقه گذار خود متهم باشد و در موقع ضرورت  بدون عذر موجه  در مرجع قضایی حاضر نشود، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط میشود.
 • اگر وثیقه گذار شخص ثالث باشد ،در صورت حاضر نشدن متهم در مواقع ضروری بدون عذر موجه، به شخص وثیقه گذار اخطار داده میشود که در مدت بیست روز متهم را تسلیم کند.بعد از این مدت و عدم حضور متهم ،وثیقه ضبط میشود.
 • اگر وثیقه گذار برای  عدم دریافت ابلاغ واقعی ،محل خود را تغییر دهد و به دادگاه اعلامنکند ،وثیقه وی ضبط میشود.
 • دادگاه به شکایت در این خصوص خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی میکند و  تا زمانیکه عملیات اجرایی را متوقف یا حکمی به نفع وثیقه گذار یا متهم صادر نکرده عملیات ادامه دارد و در صورتیکه حکم صادر شود وجوه اموالی که ضبط شده بازگردانده میشود.

قوانین برای وثیقه‌گذار ضمانت زندانی

 براساس ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: كفيل يا وثيقه‌گذار در هر مرحله از دادرسي کفیل یا وثیقه گذار  با معرفي و تحويل متهم مي‌توانند رفع مسئوليت و يا آزادي وثيقه خود را درخواست کنند.

تبصره ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

 • وثیقه گذار با اعلام محل بازداشت متهم می‌تواند رفع مسئولیت یا ازادی وثیقه رادرخواست کند.
 • اگر  متهم به علت جرم دیگری از سوی مرجع  قضایی دیگری بازداشت شود ، کفیل یا وثیقه ‏گذار می‌‏تواند ،اعزام وی را درخواست کند، در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام میگردد.
 • وثیقه گذار با حاضر کردن شخص متهم نزد مقام قضایی، طی درخواستی کتبی یا شفاهی، اعلام میکند که از این لحظه به بعد حاضر به قبول ضمانت نیستدرخواست وثیقه گذار  بهتر است کتبی باشد، اما درخواست شفاهی نیز مانع پذیرش نیست و باید صورتجلسه شود.
 • مقام قضایی باید با تنظیم صورتجلسه‌ای، حضور وثیقه گذار، متهم، علت مراجعه آنان در آن را  منعکس کند.
 • نتیجه استرداد وثیقه و تأثیر آن در وضعیت متهم را به وی تفهیم و مراتب را حضوراً به متهم ابلاغ تا اگر وثیقه دیگری دارد، معرفی تا کارشناسی و قبول شود والا بازداشت خواهد شد.
 • تا معرفی وثیقه بعدی و احتمالا خاتمه رسیدگی البته به  لحاظ محدودیت‌های ماده ۲۴۲ قانون آیین داردسی کیفری بازداشت و به زندان معرفی خواهد شد.
 • تبصره 2 این ماده :هرگاه متهم يا محكوم، در موعد مقرر در دادگاه یا دادسرا حاضر شود، به محض شروع اجراي حكم جزايي يا قطعي شدن قرار تعليق، مقررات قرار تأمین نیزلغو میگردد.
چگونگی آزادی با قرار وثیقه

مؤسسه بین المللی داوری ققنوس ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت آزادی زندانیان برای تمامی مراجع قضائی در سراسر کشور شما را در تمامی مراحل آزادی زندانیان یاری می رساند.

چگونگی مرخصی زندانیان

مرخصی زندانیان

برای کمک به روابط خانوادگی و اجتماعی زندانیان ، رفع مشکلات ضروری، در چهارچوب آیین نامه سازمان زندانها به زندانیان مرخصی اعطا میگردد.

دادن مرخصی به زندانیان حق تلقی نمیشود و برخورداری از مرخصی منوط به رعایت مقررات زندان و کسب امتیازات لازم میباشد.

شرایط اعطای مرخصی

براساس آیین نامه سازمان زندانها ماده 214، شرایط مرخصی زندانیها  بیان شده است.


محکومین به حبس تا 15 سال باید حداقل یک ششم از مدت حبس را گذرانده باشند.

محکومین بیش از 15 سال و حبس ابد  باید حداقل سه سال از محکومیت را گذرانده باشند.

محکومین با سابقه محکومیت در جرایم عمدی ، به ازای هر سابقه محکومیت یک ماه به نصاب مذکور اضافه میگردد.

محکومینی که به دلیل  عدم پرداخت جزای نقدی یا عدم تأدیه محکومیت مالی (موضوع ماده1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) و یا هر دو در زندان باشند، و حداقل یک ماه بابت محکومیت مذکور در حبس باشند، میتوانند مرخصی بگیرند.

معیار برای دریافت مرخصی زندانیان


رعایت مقررات و انضباط در زندان در هر ماه ده امتیاز
همکاری در برقراری نظم و انضباط و پیشگیری از تخلفات داخلی در هر ماه بیست امتیاز
همکاری در انجام فعالیت‌های فرهنگی در هر ماه ده امتیاز
شرکت در نماز جماعت و مراسم مذهبی، در هر ماه سی امتیاز
شرکت در برنامه‌های مربوط به تلاوت، آموزش روخوانی، حفظ قرآن یا نهج‌البلاغه، اخلاق و عقاید، هر برنامه در هر ماه بیست امتیاز
قبولی در آزمون دوره‌های مربوط به روخوانی، ترجمه، درک مفاهیم و حفظ قرآن یا نهج‌البلاغه، اخلاق و عقاید، هر دوره سی امتیاز
شرکت در دوره احکام سطح یک و دو هر کدام در هر ماه ده امتیاز
  قبولی در آزمون احکام سطح یک و دوهر یک سی امتیاز
شرکت در کتابخوانی بیست امتیاز
حفظ قرآن به ازاء هر جزء دویست امتیاز
انتخاب در جشنواره قرآنی شهرستان، استان و یا کشور و یا کسب رتبه در آن، هر کدام صد امتیاز
اشتغال به تحصیل در هر یک از مقاطع تحصیلی هر ماه بیست امتیاز
قبولی در هر دوره تحصیلی سی امتیاز
شرکت در کلاس‌های فرهنگی، هنری و ورزشی در هر ماه بیست امتیاز
شرکت در هر یک از دوره‌های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری درون زندان ده امتیاز
گرفتن گواهی در هر یک از دوره‌های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری سی امتیاز
تدریس در هر یک از امور آموزشی، فرهنگی و ورزشی در هر ماه بیست امتیاز
کسب رتبه در هر یک از جشنواره‌های فرهنگی، هنری یا مسابقات ورزشی اعم از شهرستان، استان یا کشور سی امتیاز
پذیرش در دانشگاه پنجاه امتیاز
شرکت در کلاس‌های فنی و حرفه‌ای در هر ماه ده امتیاز
اخذ گواهی فنی و حرفه‌ای در هر رشته پنجاه  امتیاز
اشتغال به کار در کارگاه‌ها و انجام امور خدماتی داخل زندان در هر ماه چهل امتیاز
شرکت در دوره مهارت‌های اساسی زندگی هر مهارت پنج امتیاز حداکثر پنجاه امتیاز
اخذ گواهی مربوط به مهارت‌های اساسی زندگی هر مهارت ده امتیاز حداکثر صد امتیاز
شرکت در جلسات و کلاسهای مشاوره و روان درمانی هر ماه بیست امتیاز
ترک کامل اعتیاد به تأیید بهداری زندان دویست امتیاز
پرداخت جزای نقدی به ازای یک ‌درصد از مبلغ جریمه پنج امتیاز
اخذ رضایت شاکی یا شاکیان حداکثر دویست امتیاز(در صورت تعدد شکات میزان امتیازات به تعداد آنها تقسیم میشود.)
سایر اقدامات و فعالیت‌های پیش‌بینی نشده در این بند به تشخیص شورای طبقه‌بندی صد امتیاز


میزان مرخصی زندانیان

براساس آیین نامه سازمان زندانها ماده 215 درباره میزان مرخصی زندانیها بیان شده است که به محکومین حبس جرایم غیرعمدی و محکومینی که به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی، دیه و یا محکومیت‌های مالی غیرکیفری در زندان باشند، با کسب امتیازات لازم به ازای هر دو ماه، سه تا پنج روز مرخصی تشویقی دریافت میکنند.

به محکومین سایر جرائم که امتیازات لازم را کسب کنند، در صورت فقدان سابقه محکومیت در جرایم عمدی به ازای هر سه ماه و در صورت وجود سابقه محکومیت در جرائم عمدی به ازای هر چهار ماه، سه تا پنج روز مرخصی تشویقی دریافت میکنند.

زمان مرخصی زنان سرپرست خانوار و مادران دارای فرزند کمتر از ده سال با کسب امتیازات لازم و فقدان سابقه عمدی محکومیت به ازای هر دو ماه سه تا پنج روز مرخصی تشویقی دریافت میکنند.

کسب امتیاز بیشتر از سقف تعیین شده، مرخصی تشویقی برای زندانیان محکوم در پایان هر دوره مرخصی تمدید میشود

تعیین مدت تمدید مرخصی به عهده شورای طبقه‌بندی بوده و در هر صورت نباید این مدت بیشتر از سقف مرخصی در هر دوره باشد

اگر فاصله محل سکونت زندانی تا محل تحمل کیفر وی بیش از صد کیلومتر باشد، به تشخیص شورای طبقه‌بندی و به تناسب فاصله راه بین یک تا چهار روز برای ایاب‌وذهاب به مدت مرخصی اضافه میشود.

براساس آیین نامه سازمان زندانها ماده 216

محکومینی که به تشخیص پزشک زندان، نیاز به بستری شدن در مراکز درمانی خارج از زندان را دارند بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور در ماده 214 می‌توانند برای یک دوره معالجه، جهت بستری ‌شدن از مرخصی استفاده کنند. و در صورت نیاز به ادامه بستری بیش از یک ماه بنا به تشخیص بیمارستان و تأیید پزشکی قانونی مرخصی تمدید میشود. در این صورت باید تاریخ و محل بستری مشخص شود، تا در صورت لزوم از طرف یگان حفاظت زندان بازدید و سرکشی گردد.

شرط اساسی اعطای مرخصی به محکومین در ماده 217 موکول به تصویب شورای طبقه‌بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی مربوطه شده و بیان گردیده تأمین مأخوذه برای اعطای مرخصی محکومین، حسب مورد پس از تفهیم به زندانی یا وثیقه‌گذار و یا کفیل برای مرخصی‌های بعدی نیز دارای اعتبار بوده و ملاک عمل است.

دادستان محل و یا رئیس حوزه قضایی بخش که عهده‌دار وظایف دادستان است ، با رعایت شرایط پیش‌بینی شده در این فصل با گرفتن تأمین مناسب، رأساً نسبت به اعطای مرخصی اقدام میکند.

شرایط اعطای مرخصی به زندانیان در مواقع اضطراری در ماده 220  آیین نامه سازمان زندانها آمده است.

  در مواقع اضطراری و بروز حوادث غیرمترقبه متهمین و محکومینی که واجد شرایط اعطای مرخصی نیستند، می‌توانند بنا به تشخیص شورای طبقه‌بندی و موافقت قاضی مجری حکم یا رئیس حوزه قضایی و یا مقام بازداشت‌کننده حداکثر به‌مدت دوازده ساعت در روز به صورت تحت‌الحفظ به مرخصی بروند.مستثنیات اعطای مرخصی

براساس آیین نامه سازمان زندانها در ماده 221 در خصوص محکومین و متهمینی که از اعطای مرخصی مستثنی هستند آمده است

محکومین جرایم سرقت مسلحانه و یا مقرون به آزار، ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم‌ربایی، جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایرکردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها.

محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم.
محکومین به شرارت
محکومین به قصاص و اعدام.


‌تبصره 1 ـ منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها مواردی که مجازات قانونی جرم حبس ابد یا اعدام است.
‌تبصره 2 ـ اعطای مرخصی به محکومین جرم سرقت در ایام نوروز ممنوع است.

‌تبصره 3 ـ منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها مواردی که مجازات قانونی جرم حبس ابد یا اعدام است.
‌تبصره 4 ـ اعطای مرخصی به محکومین جرم سرقت در ایام نوروز ممنوع است.

ماده 224 آیین نامه سازمان زندانها

محکومی که به هر دلیل شرایط لازم برای دریافت مرخصی را ندارد،در مواقع اضطراری و یا خاص به پیشنهاد شورای طبقه‌بندی و موافقت دادستان محل، می‌تواند یک نوبت مرخصی دریافت کند.

مدت مرخصی زندانیان جزو مدت محکومیت آنان محاسبه میشود

در صورت غیبت، ایام غیبت جزء مدت محکومیت حساب نمیشود.

اگر زندانی پس از دریافت مرخصی غیبت کند، علاوه بر مجازات قانونی برای بار اول به مدت شش ماه و برای بار دوم یک سال و برای نوبت سوم تا پایان مدت محکومیت از مرخصی محروم خواهد شد

اگر زندانی بعد از پایان مرخصی به زندان مراجعه نکند، و توسط مأمورین دستگیر و تحویل زندان شود تا پایان مدت محکومیت از مرخصی محروم میشود.

اگر غیبت زندانی به تائید دادستان محل، رئیس حوزه قضایی بخش که عهده‌دار وظایف دادستان است و یا شورای طبقه‌بندی، موجه باشد، زندانی غائب از مرخصی مشمول حکم این ماده نمیشود.

براساس آیین نامه سازمان زندانها ماده 226  اگر زندانی در زمان مرخصی مرتکب جرمی شود :

زندانی در زمان  مرخصی و یا اشتغال خارج از زندان مرتکب جرم عمدی شود، برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال و برای بار سوم تا سه سال از مرخصی محروم میگردد.

براساس آیین نامه سازمان زندانها ماده 227 در خصوص نظارت برزندانیان در ایام مرخصی امده است که

دادستان یا شورای طبقه‌بندی  برای زندانیانی که به مرخصی میروند، تکالیفی از قبیل معرفی نوبه ای به مرجع انتظامی، عدم حضور در برخی از اماکن در حین مرخصی مقرر کند. و چنانچه زندانیان دستورات صادره را رعایت نکنند،، باقی مانده مرخصی آنان لغو  و از یک نوبت مرخصی بعدی محروم میشوند.

آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه در تاریخ 07/04/1391 در راستای ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندان ها دستورالعملی را  در 29 ماده صادر کردند که در ماده 14 تا 16 این دستورالعمل و تحت عنوان (توسعه فعاليت شوراي طبقه بندي زندانيان و تسهيل در مرخصي ها) لازم است شوراي طبقه بندي زندانيان با رياست قاضي ناظر زندان، حداقل هفته اي يک بار به صورت مرتب و مستمر تشکيل جلسه داده و درخصوص مرخصي و درخواست هاي آزادي مشروط و عفو زندانيان واجد شرايط و ساير مواردي که در آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور براي اين شورا مقرر شده است، تصميم گيري کند.

امتياز لازم جهت استفاده از مرخصي زندانيان مندرج در آيين نامه سازمان زندانها  از دویست  به صد تغيير کرده و ميزان مرخصي در هر نوبت از سه تا پنج روز به پنج تا ده روز اصلاح شد  تا افراد بيشتري بتوانند از امتياز مرخصي بهره مند شوند

تامين لازم جهت اعطاي مرخصي به زندانيان، همان تامينات مندرج در ماده 132 قانون آيين دادرسي کيفري است،

  در مورد محکوميت هاي سبک و افرادي که باقيمانده محکوميت آنان کمتر از سه ماه است،و افرادي که اطمينان به بازگشت آنان وجود دارد، با تشخيص قاضي ناظر زندان يا قاضي اجراي احکام با صدور قرار التزام به قول شرف يا التزام به حضور با تعيين وجه التزام، مرخصی اعطا میشود.

چگونگی مرخصی زندانیان

چگونگی قرار ملاقات زندانیان

چه افرادی میتوانند با زندانی ملاقات کنند

زندانیان متهم و محکوم برطبق قانون میتوانند با خانواده ، اشنایان و بستگان خود قرار ملاقات یا مکاتبه  داشته باشند.

بعضی مواقع به دستور قاضی ،منع قانونی برای ملاقات زندانیان وجود دارد و آن در صورتی است که ملاقات یا مکاتبه با متهم برخلاف حسن جریان محاکمه باشد.هر زمانی که محاکمه متهم شروع شد ،زندانی میتواند با وکیل مدافع ملاقات کند.

براساس قانون، پدر، مادر، همسر، برادر ،خواهر، فرزندان زندانی، پدر و مادر همسر او، این اجازه را دارند که در هرهفته با زندانی ملاقات کنند. اگر بستگان و دوستان زندانی بخواهند با اوملاقات کنند باید درخواست ملاقات را به رئیس زندان یا قاضی ناظر اعلام کنند و در صورت موافقت قرار ملاقات انجام میشود.

شرایط ملاقات حضوری و خصوصی

1-درصورتی که زندانی رفتار و کردار خوبی داشته باشد میتواند با اعضای خانواده خود به صورت حضوری و با حضور مامور ملاقات کند.

2-در بعضی موارد با درخواست زندانی قبول درخواست از طرف رئیس زندان به متهم یا مجرم ،اجازه ملاقات خصوصی با همسر یا فرزندان بدون حضور مامور داده میشود.

ملاقات وکیل با زندانی

در قانون، به وکلای دادگستری اجازه داده شد که در صورتی که وکالتنامه رسمی داشته باشند، هرزمان لازم باشد به زندان رفته و زندانی را ملاقات کنند. پس از ورود وکیل به زندان ،مجوز کتبی از مقام قضایی گرفته ووکالتنامه رسمی را به زندان ارائه میکند، همچنین در شرایط ضروری وکیل میتواند با موکل خود در اتاق مجزا از اتاق عمومی ملاقات کند.

آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ٢٠/٩/١٣٨٤

ماده ١٨٠:

كليه محكومان و متهمان تحت نظارت كامل و طبق مقررات اين آييننامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنايان خود ميباشند و اين ارتباط بوسيله ملاقات و مكاتبات انجام ميپذيرد.

 تبصره ـ چنانچه ملاقات يا مكاتبه متهمي ،خلاف حسن جريان محاكمه باشد، قاضي مربوط ميبايست به طور كتبي ملاقات با محكوم يا مكاتبه وي را ممنوع اعلام كند.

در اين صورت و در مدت ممنوعيت حسب مورد،ملاقات با محكوم و يا مكاتبه او تنها با اجازه كتبي مراجع قضايي صلاحيتدار مجاز ميباشد. تخلف از مفاد اين تبصره موجب تعقيب انتظامي يا اداري متخلف خواهد بود. ولي پس از آغاز محاكمه وكيل مدافع شخص بازداشت شده، حق خواهد داشت كه با او ملاقات نمايد و هيچيك از مأموران انتظامي يا اداري و قضايي نميتوانند به هيچ وجه ازاين ملاقات جلوگيري نمايند.•

 ماده ١٨١

محل ملاقات عمومي محكومان حداقل بايستي مجهز به ديوارهاي شيشه اي نشكن و وسايل تلفن و لوازم ضد صوت باشد و وسايل ذكر شده بايد طوري تعبيه گردد كه هنگام ملاقات و مكالمه محكومان با اشخاص، مزاحمت براي ساير اشخاص فراهم نگردد و مكالمه ها به سهولت انجام پذيرد.

 تبصره ـ مسئولان موسسه ها و زندانها ميتوانند براي بناي چنين محل هایی که در جهت رفاه خانواده زندانیان  احداث میگردداز اعتبارات انجمنهای حمایت از زندانیان محل استفاده نمایند.

ماده ١٨٢

زوج يا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محكوم يا متهم و همچنين پدر و مادر همسر وي حق دارند بر اساس شرايط ملاقات هاي هفتگي با محكوم ملاقات كنند و ساير بستگان ودوستان محكوم در صورت درخواست با كسب اجازه از طرف رييس موسسه يا زندان يا قاضي ناظر ميتوانند ملاقات كنند.

ماده ١٨٣

محكوماني كه حسن رفتار و كردار داشته باشند باصلاحديد رييس موسسه يا قاضي ناظر ميتوانند با همسر و فرزندان وپدر و مادر و برادر و خواهر و پدر و مادر همسر خود با حضور مأمورمراقب ملاقات حضوري نمايند.

ماده ١٨٤

محكومان كارگاههاي حرفه آموزي خارج از زندان ،نيزميتوانند هفته اي يك بار با اشخاص ذكر شده در ماده 182ملاقات نمايند. محل ملاقات اين گروه از محكومان در محل مناسبي كه به اين منظور اختصاص داده ميشود انجام خواهد شد در اين صورت حضوریک مامور مراقب ضروري است.

ماده ١٨٥

محكومان يا متهمان با موافقت رييس زندان يا قاضي ناظر در مواردي ميتوانند ملاقات خصوصي بدون حضور مراقب با همسر وفرزندان خود داشته باشند.•

 ماده ١٨٦

اداره كل شوراهاي حل اختلاف كشور ميتواند در هر مركزحرفه آموزي و اشتغال يا زندان با نظر سازمان و در چارچوب قانون وآييننامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف، شعبه اي براي حل اختلاف محكومان و شاكيان خصوصي آنان ايجاد نمايد. رييسان زندان ها، بازداشتگاه هاو مراكز حرفهآ موزي اشتغال نيز مكلفند براي انجام اين امر اقدام ودر حد تواناييها همكاري لازم بعمل آورند.

 ماده ١٨٧

وكلاي دادگستري در صورت داشتن وكالتنامه رسمي براي حفظ حقوق موكل خود ميتوانند با اخذ مجوز كتبي از قاضي مربوط ، بدون مراجعه در زمان اداری با نظر قاضی ناظر و با دادن وكالتنامه رسمي به رييس زندان، در صورت امكان در اتاق مخصوص ومجزا از اتاق ملاقات عمومي با موكلان خود ملاقات نمايند و در صورت ممنوع الملاقات بودن محكوم، ملاقات با نظر مقامهاي قضايي مربوط انجام ميگيرد. بديهي است مقدمات تنظيم وكالتنامه رسمي توسط مسئولان زندان فراهم خواهد شد.

  تبصره 1ـ كانون وكلا ميتواند در هر زندان به هزينه خود با نظرسازمان اتاقي بسازد كه براي ملاقات وكلاي دادگستري با موكلان آنها اختصاص داده شود

 تبصره 2ـ مفاد اين ماده نسبت به وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضاييه نيز قابل تسري است.

ماده ١٨٨

برنامه ملاقات عمومي در هر موسسه يا زندان از نظر روزو ساعت متناسب با فصلهاي سال و نياز هر محل بوسيله رييس موسسه يازندان تهيه و با تصويب مديركل مربوط آگهي ميشود.

 تبصره 1ـ برنامه ملاقات بايد به گونه اي تنظيم شود كه زنان ومردان ملاقات كننده و ملاقات شونده بتوانند به طور جداگانه بايكديگر ملاقات نمايند.

 تبصره 2ـ برنامه ملاقات عمومي بايد به گونه اي تنظيم شود كه هرمحكوم حداقل هفته اي يكبار ملاقات داشته باشد و مدت آن كمتر از20دقيقه نباشد

ماده ١٨٩

افزون بر مقامهاي قضايي صلاحيتدار، رييس موسسه ،يازندان و مديركل زندانهاي استان نيز در صورت تشخيص ضرورت ميتواننداجازه ملاقات با محكوم را با اشخاص مجاز در آييننامه صادر نمايند

 تبصره ـ در صورتي كه براي محكوم از سوي شوراي انضباطي محدوديت ملاقات در نظر گرفته شود و قاضي ناظر نيز تاييد نموده باشد، موضوع با ذكر دليل به مراجع ذكر شده در ماده پيش اعلام ميگردد تا ازدادن ملاقات خودداري نمايند

ماده ١٩٠

رييس زندان ميتواند تسهيلات ملاقات محكومان بيمار راكه در بيمارستان بستري بوده يا قادر به حركت نيستند با نظر پزشك فراهم آورد.

ماده ١٩١

رد و بدل كردن نامه و اشياء مجاز بدون اجازه رييس زندان يا نماينده وي به هرگونه كه باشد، ميان ملاقات كننده ومحكوم به كلي ممنوع است و مأمور ملاقات مؤظف به حفظ انتظام،انضباط كامل و اجراي دقيق ملاقات خواهد بود.

 تبصره ـ تخلف مأمور ملاقات و يا قصور و تقصير وي موجب تعقيب انتظامي يا اداري خواهد بود•

 ماده ١٩٢

ملاقات اتباع بيگانه با خانواده و غير آن بايد باحضور يك نفر مترجم مورد اعتماد انجام شود مگر آنكه مكالمات به زبان فارسي انجام گيرد، پرداخت دستمزد با سازمان است.

ماده ١٩٣

ملاقات نماينده سياسي و كنسولي با اتباع محكوم خود بامعرفي وزارت امور خارجه و با اجازه دادستان، قاضيان ريدگي كننده يا ناظر زندان ميباشد.

 تبصره ـ محكوماني كه كشور آنها در ايران نماينده سياسي ندارند ميتوانند با رعايت ماده فوق با نماينده سياسي و كنسولي دولتي كه حافظ منافع آنان مي باشد ملاقات نمايند.

ماده ١٩٤

در تمام مواردي كه شخص خارجي با محكوم يا متهم ملاقات مينمايد بايد با حضور يك نفر از كاركنان زندان كه حداقل به زبان محكوم آشنايي داشته باشد صورت گيرد و صحبت بايد بدون نجوا و باصداي بلند باشد. اگر مأمور مسئول ملاقات موضوع مذاكره طرفين را برخلاف مقررات و نظامنامه هاي داخلي موسسه يا زندان تشخيص دهد بايدفوري به ملاقات خاتمه دهد و چگونگي امر را به رييس زندان گزارش نمايد .

 ماده ١٩٥

رييسان مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندانها بايد ترتيبـــي اتخاذ نمـــايند تا سالــن انتظار جـــهت استقرارملاقات كنندگان مجهز به سرويس، فروشگاه وساير وسايل رفاهي باشد وتدابيري اتخاذ گردد تا ملاقات كنندگان از مسير مخصوص جداي ازمحوطه عمومي موسسه يا زندان به قسمت محل ملاقات هدايت شوند.

ماده ١٩٦

در تمامي موارد تنظيم برنامه ملاقات از نظر روز وساعت و طول مدت ملاقات و چگونگي كيفيت آن با نظر رييس موسسه يازندان خواهد بود.

ماده ١٩٧

در صورت وجود امكانات، قاضيان ناظر بايد در مراكزحرفه اموزي و اشتغال و زندانها مستقر گردند تا از نزديك نسبت به انجام وظايف خود منجمله رفع مشكلات محكومان اقدام نمايند. در غيراينصورت بايد حداقل در هفته سه بار براي بازديد از موسسه يازندان محل خدمت خود سركشي نمايند.

مؤسسه بین المللی داوری ققنوس ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت آزادی زندانیان برای تمامی مراجع قضائی در سراسر کشور شما را در تمامی مراحل آزادی زندانیان یاری می رساند.

Call Now Buttonتماس بگیرید