وکیل دیوان عالی کشور

Rate this post

وکیل دیوان عالی کشور

وکیلی است که دارای تخصص وکالت در پرونده های  حقوقی و کیفری مطرح شده در را دارد.

وکیل دیوان عالی کشور در مورد پرونده هایی که نیاز به فرجام خواهی، تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشوردارند فعالیت میکند.

در این مقاله سعی شده است در مورد نقش وکیل دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری مطرح شده در دیوان عالی کشور صحبت شود.

سئوالات مطرح شده در مورد دیوان عالی کشور

 • تعریف دیوان عالی کشور
 • نقش و وظیفه دیوان عالی کشور
 • شعبات و قضات دیوان عالی کشور
 • چگونگی انتخاب قضات در دیوان عالی کشور
 • نحوه رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری در دیوان عالی کشور
 • پرونده های اقتصادی در دیوان عالی کشور
 • تغییر رأی در دیوان عالی کشور
 • چگونگی رسیدگی دیوان عالی کشور

وکیل دیوان عالی کشور

اساس تشکیل دیوان عالی کشور

– سازمان دیوان عالی کشور براساس قانون اساسی، اصل صدو شصت و یک تشکیل شده است.

-دیوان عالی کشور، عالی ترین مرجع رسیدگی بر اجرای صحیح قانون در مرجع قضایی نظارت میکند.

– یکی از وظایف دیوان عالی کشور این است که در صورتی که در مورد یک موضوع رأی های مختلفی در مرجع قضایی صادر شود، رأی وحدت رویه صادر کند.

-محل اصلی سازمان دیوان عالی کشور تهران است .

– با تشخیص رئیس قوه قضائیه، شعب دیوان عالی کشور در شهرستان ها تشکیل میشود.

– دیوان عالی کشور چهل و پنج شعبه در تهران و پنج شعبه در قم و سه شعبه در مشهد دارد.

– اعضای دیوان عالی کشور از برترین قضات ایران هستند.

وکیل دیوان عالی کشور

– رئیس دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال بوسیله رئیس قوه قضائیه انتخاب میشود.

– سازمان دیوان عالی کشور دارای دو بخش اصلی دادسرا و شعبات می باشد.

بخش های دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور از دوبخش دادسرا و شعبات تشکیل شده است که شعبات به شعب حقوقی و کیفری تقسیم میشود.

مطالب مرتبط   قرارهای تامین و نظارت قضایی

شعب حقوقی دیوان عالی کشور

در مورد پرونده های حقوقی که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر رای صادر میشود، در خصوص رأی مربوطه میتوان در زمان تعیین شده اعتراض نمود و براساس قانون در دیوان عالی کشور فرجام خواهی مطرح کرد.

شعب کیفری دیوان عالی کشور

در مورد پرونده های کیفری که در دادگاه تجدیدنظر و بدوی رای اصراری صادر میشود، میتوان در زمان تعیین شده براساس قانون فرجام خواهی صورت گیرد.

رأی اصراری

اگر رأیی که در دادگاه صادر شده است، دیوان عالی کشور آن را نقض و قبول نکند، پرونده به دادگاه هم عرض صادرکننده رای ارسال و مورد بررسی قرار میگیرد.

در این مرحله دادگاه هم عرض رأی دیوان عالی کشور را قبول نمیکند و براساس رای اولیه رای صادر میکند. به این گونه آراء، آرای اصراری گویند.

وکیل دیوان عالی کشور

-دادسرای کل کشور در کنار دیوان عالی کشور قرار دارد و دادستان کل، رئیس دادسرای کل کشور است.

-معاونین و دادیار تحت نظارت دادستان کل ،در دادسرا کل کشور انجام وظیفه میکنند.

شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

– شعبه تشخیص از پنج نفر قاضی دیوان عالی کشور تشکیل شده است.

-شعب تشخیص به رأی های قطعی که تقاضای تجدیدنظرخواهی در مورد آن مطرح شده است رسیدگی میکند.

وکیل دیوان عالی کشور

-شعب تشخیص، شامل هیت عمومی دیوان عالی و هیئت عمومی وحدت رویه قضایی است.

به رأیی که در هیئت عمومی دیوان عالی صادر میشود نمیتوان تقاضای تجدید نظر کرد و تنها براساس قانون میتوان رأی را بی اثر نمود.

وظیفه تبعی دیوان عالی کشور

-مشخص نمودن مرجع صالح برای حل اختلاف بین دو مرجع قضایی

-مجوز احاله پرونده کیفری

-رسیدگی به تخلف رئیس جمهور

فرجام خواهی

زمانیکه به رأی دادگاه تجدید نظر اعتراض دردیوان عالی کشور مطرح شود به آن فرجام خواهی گویند.

وکیل دیوان عالی کشور

قانونگذار درماده سیصد و شصت و شش  قانون آیین دادرسی مدنی فرجام خواهی را اینگونه تعریف کرده است؛ که رأی صادرشده در دادگاه بدوی و تجدید نظر باید با قوانین و موازین شرعی و قانونی انطباق داشته باشد.

مطالب مرتبط    مشاوره حقوقی با وکیل کیفری تهران

وکیل دیوان عالی کشور

در شکایت اصلاحی و عدولی از فرجام خواهی استنفاده نمیشود.

-دیوان عالی کشور در مورد رای های صادره قضاوتی انجام نمیدهد بلکه رأی صادره را براساس انطباق با قانون مورد بررسی قرار میدهد.

-درصورتیکه تشخیص داده شود که رای دارای نقض است دیوان عالی کشور آن را به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی ارسال میکند.

وکیل دیوان عالی کشور

مهلت قانونی فرجام خواهی

مهلت تعیین شده برای فرجام خواهی برای اشخاصی که در ایران مقیم هستند بیست روز است.

-مهلت فرجام خواهی برای ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی میکنند، دوماه می باشد.

وکیل دیوان عالی کشور

اگرتقاضای فرجام خواهی از طرف شعبه صادرکننده رای مطرح شود مهلت تعیین شده از زمانی که زمان تجدید نظر تمام شده است محاسبه میشود.

فرجام خواهی در پرونده حقوقی

قانونگذار در ماده 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده های حقوقی قابل فرجام را بیان کرده است:

-رأیی که خواسته آن بیشتر از بیست میلیون ریال باشد.

-رأی در مورد اصل نکاح، فسخ و طلاق.

– رأی در مورد نسب، حجر، وقف، حبس و تولیت.

سئوالی که در اینجا مطرح میشود این است که :

آیا فقط رای دادگاه قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است یا قرار صادر شده در مرجع قضایی نیز قابل فرجام خواهی است؟

قرارصادرشده اگر موضوع آن قابل فرجام خواهی باشد در موارد ذیل قابل فرجام خواهی است:

 • قرار باطل شدن و رد دادخواست
 • قرار سقوط دعوا
 • قرار اهلیت نداشتن یکی از طرفین دعوا
فرجام خواهی در پرونده کیفری

 قانونگذاربراساس قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 1392 تصویب شد جرم هایی که درخصوص آن میتوان در دیوان عالی کشور فرجام خواهی مطرح کرد بیان نموده است .

این جرایم شامل:

 • قطع عضو
 • سلب حیات
 • حبس ابد
 • جرایم تعزیری درجه سه و بالاتر
 • جنایت عمدی که مبلغ دیه آن نصف دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
 • رای صادره در جرم سیاسی و مطبوعاتی
 • مراحل فرجام خواهی
مطالب مرتبط   سند اجاره ای برای وثیقه تحت نظارت وکیل

اگر فرجام خواهی در خصوص

رأی دادگاه بدوی باشد، دادخواست به دفتر دادگاه صادرکننده رأی بدوی فرستاده میشود.

-اگر فرجام خواهی در خصوص رای دادگاه تجدید نظر باشد، دادخواست به دفتر دادگاه تجدیدنظرتحویل داده میشود.

– دادخواست فرجام خواهی باید براساس ماده 380، 381، 382 قانون آیین دادرسی مدنی تکمیل شود.

-هزینه دادرسی در فرجام خواهی پنج و نیم درصد از مبلغ محکوم به می باشد.

آدرس دیوان عالی کشور

تهران، خیابان خیام، رو بروی پارک شهر- کاخ دادگستری- طبقه اول- اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور

برای ورود به سایت دیوان عالی کشور به لینک ذیل مراجعه نمایید.

divanealee.eadl.ir

شماره تماس:02138581

شماره تماس با اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور: 38582506 – 021
شماره فاکس روابط عمومی :02133945779

شماره پیامک:500049

پیگیری پرونده ازدبیرخانه:02138582571

کدپستی:111494331

شعبات دیوان عالی کشور در شهرستان ها

-شعبات  23 ، 26 ، 27 ، 31، 33، 39، 52 دیوان عالی کشور در قم مستقر شده است.

-آدرس شعبه دیوان عالی کشور در قم، میدان آزادی بلوار میرعابدینی جنب دادگستری

-رسیدگی به فرجام خواهی پرونده ها دردیوان عالی کشور غیرحضوری است.

وکیل دیوان عالی کشور

گروه حقوقی اساک با داشتن وکلای متخصص  و باتجربه احاطه کامل به پرونده ها و قواعد و

تشریفات دادرسی دارند از این رو قبل از انتخاب وکیل در پرونده هایی که در وکیل دیوان عالی کشور

مطرح میشود با  وکیل دیوان عالی کشور گروه حقوقی اساک  مشورت نمایید.

وکالت در دیوان عالی کشور فقط  توسط وکلای پایه یک دادگستری انجام میشود.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و پرسش و پاسخ در مورد  چگونگی اعتراض آراء در دیوانعالی کشور با مشاوران گروه وکلای ققنوس تماس بگیرید.

09101923725

40222853

امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

دیدگاهتان را بنویسید

تماس بگیرید
× واتساپ