قتل عمد و مجازات آن چیست و وکیل قتل عمد چه کسی است؟

5/5 - (1 vote)

اگر نیازمند وکیل قتل عمد هستید، گروه وکلای ققنوس با تخصص در حقوق کیفری می توانند یاری گر شما باشند. وکیل قتل عمد، یک وکیل متخصص و حرفه ای در زمینه امور کیفری است که می تواند در محکومیت یا برائت متهم در پرونده های قتل عمد تاثیرگذار باشد. با مطالعه این مقاله اطلاعات بیشتری درباره نکات حقوقی قتل عمد و دانش وکیل قتل عمد کسب خواهید کرد.

قتل چیست و چه انواعی دارد؟

قتل عبارت است از سلب حیات از انسان دیگر که به سه نوع عمد، شبه عمد و خطاي محض تقسیم می شود. گروه وکلای ققنوس متشکل از وکلای متخصص کیفری است که با تسلط بر انواع گوناگون قتل می توانند به عنوان وکیل قتل عمد به شما کمک نمایند.

مشاوره تلفنی

شرایط تحقق جرم قتل چیست؟

در جرم قتل، «انسان بودن»، «دیگري بودن» و «محقون الدم بودن» قربانی از جمله شرایط مهم تحقق این جرم است.

منظور از «انسان بودن»، یک شـخص زنده است زیرا قتل براي انسان مرده و اجساد امکان پذیر نیست. به نظر می رسد می توان گفت، تنها از لحظه اي که علم پزشـکی وجود نوزاد را مستقل از وجود مادر بداند، وي می تواند مستقلاً قربانی جرم قتل واقع شود.

منظور از شرط «دیگري بودن» یا توجه به شخص دیگر در جرم قتل، آن است که قربانی باید شخص دیگري غیر از خود مرتکب باشد. بنابراین خود کشی، از نظر قوانین ایران، جرم محسوب نمی شود.

جرم قتل درصـورتی به وقوع می پیوندد که جان قربانی مورد حمایت قانون قرار داشــته (یعنی محقوق الدم) باشد. در غیر این صورت، یعنی هرگاه خون او هدر باشد، یعنی به عبارت فقهی مهدورالدم باشد، قاتل را نمی توان به ارتکاب این جرم محکوم کرد. همواره اصل بر محقون الدم بودن و حرمت خون انسان است و خلاف آن نیازمند اثبات می باشد. مقتولی محقون الدم محسـوب می شود که حیات وي هم در زمان وقوع عمل مجرمانه و هم در زمان وقوع نتیجه (مرگ) تحت حمایت قانون قرار داشته باشد.

وکیل قتل عمد

قتل عمد چه زمانی محقق می شود؟

براي عمدي محسوب شدن قتل، مرتکب باید هم عمد در فعل و هم قصد نتیجه را داشته باشد و با فقدان هر یک از این دو، قتل عمدي محسوب نخواهد شد.

عمد در فعل

وکیل قتل عمد : براي تحقق عمد در فعل، مرتکب باید رفتار مجرمانه را از روي اراده و اختیار بر روي انسان مورد نظر انجام داده باشد.

اگر بر اثر عواملی (مانند جنون، مســتی، اجبار، و هیپنوتیزم) هیچ اراده اي در ارتکاب رفتار مجرمانه نداشـته باشد؛ یا از انسان بودن آنچه که مورد اصابت قرار می دهد ناآگاه باشد ( و مثلاً آن را حیوان یا جسـد پنداشـته و به طرف وي تیراندازي کرده باشد) و یا عمل وي متوجه شخص معینی که مورد اصابت قرار گرفته نبوده ولی گلوله منحرف شده و به وي برخورد کرده باشد، قتل عمدي محسوب نخواهد شد.

مطالب مرتبط   سند اجاره ای برای زندانی شیراز

م 290 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: جنایت در موارد زیر عمدي محسوب می شود:

الف- هرگاه مرتکب با انجام کاري قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادي معین یا فرد یا افرادي غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاري انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاري را هم که انجام داده اسـت، نسـبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شـده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنی علیه، به علت بیماري، ضــعف، پیري یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شـده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وي باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاري کند.

منظور از فرد معین در بند الف ماده 290، شخصی است که مورد هدف گیري مرتکب بوده نه کسی که لزوماً هویت مورد نظر او را داشته است.

در مورد قسمت دوم بند الف ماده 290 و معنی واژه «جمع» باید گفت که لزوماً نباید جمع خاصی مورد نظر باشد. بنابراین، کسی که چاهی را در معبري حفر می نماید تا هر کس که از آنجا می گذرد درون آن افتاده و بمیرد، در صورت وقوع چنین حادثه اي، قاتل عمدي محسوب می شود.

اجاره سند

قصد نتیجه

وکیل قتل عمد : براي عمدي محسوب شـدن قتل یا صدمات جسمانی، مرتکب، علاوه بر عمد در فعل، باید قصد ایجاد نتیجه (یعنی قصد سلب حیات) را داشته باشد. بنابراین اگر کسی دیگري را که خوابیده به تصور این که مرده است از بلندي به پایین پرتاب کند، و او بر اثر پرتاب شدن بمیرد، عمل مرتکب قتل عمدي محسوب نمی شود.

با توجه به اینکه اثبات قصد مرتکب آسان نیست، قصد غیر مستقیم یا تبعی براي احراز مسئولیت مرتکب کافی دانسته شده اسـت.

بنابراین، منفجر کردن هواپیما و کشـتن مسـافران آن قتل عمدي محسوب می شود، هرچند که مرتکب ادعا یا حتی اثبات کند که علی رغم آگاهی نسبت به وجود مسافر در هواپیما، قصد اولیه وي از منفجر کردن هواپیما از بین بردن محموله و اخذ خسارت از شرکت بیمه بوده و هیچ تمایلی به مردن مسـافران نداشته است. در اینجا همین که مرتکب «می داند» که مرگی در نتیجه عمل او رخ می دهد، و با این حال، عمل مورد نظر خود را انجام می دهد به معنی «خواستن» نتیجه حاصله می باشد.

مطالب مرتبط   تنظیم قراردادها | خدمات مشاوره و تنظیم حقوقی قرارداد

اجاره سند

بنابراین موارد عمدي محسوب شدن قتل طبق ماده 290 قانون مجازات عبارتند از:

  • الف ) قصد مستقیم قتل.
  • ب ) قصد تبعی مطلق (مستنبط از کشنده بودن مطلق رفتار)
  • ج ) قصد تبعی نسبی (مستنبط از شرایط مجنی علیه یا اوضاع و احوال زمانی و مکانی)

مجازات قتل عمد چیست؟

وکیل قتل عمد : ارتکاب قتل حسـب مورد می تواند موجب محکوم شـدن مرتکب به قصـاص یا پرداخت دیه یا تحمل

مجازات تعزیری و یا تحمل مجازات تکمیلی و تبعی شود.

قصاص انجام کاري مثل جنایت ارتکابی، اعم از قتل، قطع، ضرب یا جرح، علیه جانی است.

علاوه بر عمدي بودن قتل، برابري مهمترین اصـل در قصاص می باشد، به طوري که در صورت عدم امکان رعایت این اصل، قصاص علیه جانی قابل اجرا نخواهد بود.

اصلی بودن مجازات قصاص در قتل در قانون مجازات اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است.

ماده 381 ق.م.ا. اشعار می دارد: مجازات قتل عمدي در صورت تقاضاي ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص است.

وکیل قتل عمد

شرایط ثبوت قصاص چیست؟

شرایط عمومی قصاص نفس مطابق ماده 301 ق.م.ا عبارتند از :

1 -تساوي در دین

2 -فقدان رابطه پدري

3 -تساوي در عقل

تساوي در دین

ماده 301 ق.م.ا تسـاوي در دین را از جمله شـرایط ثبوت قصاص دانسته و در تبصره اضافه کرده است که: «چنانچه مجنی علیه مسـلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب مانع قصاص نیست.» ماده 310 نیز اشعار می دارد: «هرگاه غیر مسـلمان مرتکب جنایت عمدي بر مسـلمان، ذمی، مسـتأمن ي معاهد شـود، حق قصاص ثابت اســت. در این ماده تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایش هاي فکري نیســت. اگر مسلمان، ذمی، مسـتأمن یا معاهد بر غیر مسـلمانی که ذمی، مسـتأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند قصاص نمی شود. در این صورت، مرتکب به مجازات تعزیري مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شود.»

اجاره سند

فقدان رابطه پدري

با توجه به ماده 310 ق.م.ا قصـاص در صـورتی ثابت می شـود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدي مجنی علیه نباشـد و طبق ماده 309 این ادعا که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدري مجنی علیه اسـت باید در دادگاه ثابت شـود و در صـورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می شود.

تساوي در عقل

وکیل قتل عمد : ماده 301 ق.م.ا ثبوت قصاص را منوط به عاقل بودن مجنی علیه کرده است. البته طبق ماده 305 مرتکب جنایت عمدي نسـبت به مجنون، علاوه بر پرداخت دیه، به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات نیز محکوم می شود.

مطالب مرتبط   وکیل افساد فی الارض
شرایط اجراي قصاص

صـرف وجود شـرایطی که براي ثبوت قصاص ضروري است موجب نمی شود که بتوان قصاص را علیه جانی اجرا کرد، بلکه اجراي قصـاص منوط به وجود شـرایطی است که در این گفتار به تفکیک به آنها خواهیم پرداخت.

  1. تقاضاي مجنی علیه یا اولیاي دم

در قتل اولیاي دم باید تقاضاي قصاص نمایند، وگرنه قصاص اجرا نخواهد شد.

  1. اذن ولی امر

مواد 417 تا 420 ق.م.ا بر لزوم اسـتیذان ازمقام رهبري یا نماینده او قبل از اجراي قصـاص از ســوي ولی دم تأکید کرده اند. ماده 417 اشــعار می دارد، «در اجراي قصــاص، اذن رهبري یا نماینده او لازم است.» ماده 419 هم از لزوم استیذان از مقام رهبري و اجراي قصاص از سوي واحد اجراي احکام کیفري سخن گفته است.

  1. اذن اولیاي دم

ماده 2 آیین نامه نحوه اجراي احکام قصـاص نفس و اعدام و … مقرر می دارد: حکم قصـاص نفس پس از احراز قطعیت آن توسـط دادگاه بدوي صـادرکننده رأي و نیز طی مرحله استیذان از ولی امر مسـلمین و تنفیذ آن از سـوي رئیس قوه قضـاییه با اذن ولی دم یا اولیاي دم به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

  1. پرداخت تفاضل دیه

وکیل قتل عمد : در موارد مختلفی مرتکب جنایات علیه نفس را تنها در صورتی می توان قصاص کرد که مبلغی به عنوان تفاضل دیه به وي (یا گاهی به سایر اولیاي دم) پرداخت شود.

ولی دم مقتول چه کسانی هستند؟

ولی دم همان ورثه مقتول است بجز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

اگر اولیاي دم مقتول خواسـته هاي مختلفی داشـته باشـند، مثلاً برخی خواسـتار قصاص، برخی خواستار عفو بی قید و شرط و بعضی خواستار عفو پس از اخذ دیه باشند چه اتفاقی می افتد؟

اولیاي دمی که خواستار قصاص هستند جانی را قصاص می کنند، در حالی که سهم اولیاي دمی را که خواسـتار اخذ دیه بوده اند به آنها می دهند و یا اگر آنها خواسـتار عفو بدون قید و شرط جانی بوده اند، این سهم را به خود جانی داده و وي را قصاص می نمایند.

قتل از قدیمی ترین جرایمی است که توسط بشر جرم انگاری شده است. قتل عمد، از نظر بسیاری از افراد مذموم ترین رفتاری است که می تواند از یک انسان سر بزند. در صورتی که درگیر پرونده قتل عمد هستید، با توجه به پیچیدگی های حقوقی این جرم حتما نیازمند یک وکیل کیفری تحت عنوان وکیل قتل عمد خواهید بود. در صورت نیاز به وکیل قتل عمد یا وکیل دادگاه کیفری در تهران، وکیل قتل عمد یا وکیل دادگاه کیفری در کرج و وکیل قتل عمد یا وکیل دادگاه کیفری در مشهد می توانید با گروه وکلای ققنوس تماس برقرار نمایید.

Leave a Comment


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ghoghno1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309