وکیل افترای عملی حاذق

Rate this post

وکیل افترای عملی، وکیل کیفری ای است که با تسلط بر حقوق کیفری و به خصوص جرم افترای عملی می تواند پرونده های افترای عملی را در دادگاه پیش ببرد. وجود یک وکیل افترای عملی در کنار شاکی یا متهم این جرم کمک شایانی به موفقیت او در پرونده می کند. اگر نیازمند وکیل افترای عملی هستید، مقاله زیر شما را با بخشی از دانش تخصصی او آشنا می سازد.

افترای عملی چیست؟

وکیل افترای عملی : افترا اعم از ساده یا عملی جرمی است که علیه حیثیت و تمامیت معنوی اشخاص صورت می پذیرد. گاه ممکن است کسی به جای آن که سخن افترا آمیزی علیه دیگری بر زبان آورده یا مطلب افترا آمیزی را علیه وی منتشر نماید، با گذاشتن ادوات و اشیاء اتهام آور نزد وی، او را در مظان اتهام قرار دهد. تأثیر منفی این کار بر آبرو و حیثیت قربانی بیش از افترای ساده است و بنابراین مجازات سنگین تری نیز برای آن پیش بینی شده است.

مشاوره تلفنی

مستند قانونی این جرم ماده 699 تعزیرات مصوب سال 1375 است که می گوید: هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادو‌ات جرم یا اشیایی را که یافت‌ شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌ گردد بدو‌ن اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او‌ست بگذارد یا مخفی کند یا به‌ نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدو‌ر قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌ شود.

عنصر مادی افترای عملی

وکیل افترای عملی : عنصر مادی در هر جرمی عبارت است از: رفتار فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال، نتیجه حاصله

رفتار فیزیکی:

وکیل افترای عملی : رفتار مرتکب در افترای عملی به شکل یکی از افعال مثبت گذاردن، مخفی کردن و متعلق به غیر قلمداد نمودن است. منظور از گذاردن آلات و ادوات جرم یا اشیاء اتهام آور در منزل، محل کسب، جیب یا اشیاء متعلق به دیگری آن است که اموال منقولی مثل اموال مسروقه، چاقویی که در جریان قتل مورد استفاده قرار گرفته است، سلاح غیر مجاز، مشروبات الکلی، مواد مخدر، اسکناس های جعلی، ابزار جاسوسی، لباس های قربانی تجاوز جنسی و یا جسد مقتول در محل های مورد اشاره گذاشته شود.

مطالب مرتبط   سند اجاره ای در شهریار ارزان زیر 24 ساعت

نباید عبارت اشیاء متعلق به دیگری را محدود به اشیائی کرد که در تعلق مالکانه دیگری قرار دارد بلکه صرف تعلق عرفی کافی است. بنابراین کسی که برای انتقام گیری از سارق خودرویی، مواد مخدر را در صندوق عقب اتومبیل، که هنوز در اختیار سارق است، می گذارد تا وی را در مظان اتهام قاچاق مواد مخدر قرار دهد، به ارتکاب این جرم محکوم می شود و نمی تواند به استناد این که اتومبیل، از لحاظ حقوقی، متعلق به سارق نبوده است، از مسئولیت کیفری بگریزد.

وکیل افترای عملی

مخفی کردن اخص از گذاردن و توأم با پنهانکاری است. مثل این که مرتکب، مواد مخدر را در داخل کانال کولر یا زیر باغچه خانه دیگری قرار داده و یا آن را در داخل جلد کتاب متعلق به وی جاسازی نماید.

متعلق به دیگری قلمداد کردن عبارت از آن است که شخص، بدون گذاردن یا مخفی کردن اموال در جایی، آن ها را متعلق به دیگری قلمداد کند. برای مثال کسی که از یک مسافر هواپیما درخواست می کند که چمدان حاوی وی را تا مقصد ببرد و مسافر هم بدون اطلاع از این که چمدان حاوی مواد مخدر است، آن را جزء اثاثیه خود تحویل بار می دهد، در صورت وجود سایر شرایط، مرتکب این جرم خواهد شد. در اینجا نیز منظور از تعلق داشتن، تعلق عرفی است. در نتیجه در مثال بالا نباید به استناد این که مواد مخدر مال محسوب نشده و نمی توان آنها را در تعلق مالکانه کسی دانست، از محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم افترا خودداری کرد.

در ضمن به نظر می رسد که متعلق به دیگری قلمداد کردن بر خلاف گذاشتن و مخفی کردن نسبت به اموال غیر منقول نیز صدق می کند. مثل این که کسی با تخریب یک اثر تاریخی ثبت شده آن را متعلق به دیگری قلمداد کند تا این شخص به اتهام تخریب اثر تاریخی بر اساس ماده 558 قانون تعزیرات تحت تعقیب قرار گیرد.

مطالب مرتبط   وکیل کیفری متخصص در امور جزائی

اجاره سند

شرایط و اوضاع و احوال:

وکیل افترای عملی : اولین شرطی که برای تحقق جرم افترای عملی ضروری است، احراز ماهیت اتهام آور اشیاء، آلات و ادواتی است که در منزل، محل کسب، جیب یا اشیاء متعلق به دیگری گذاشته یا پنهان می شوند و یا متعلق به او قلمداد می گردند. بنابراین هرگاه ماهیت آن اشیاء و آلات به گونه ای نباشد که بتواند باعث توجه اتهام کیفری به طرف مقابل شود بلکه برای مثال صرفاً باعث بدنامی او یا ایجاد بدبینی در مردم نسبت به وی گردد، این جرم محقق نمی شود.

شرط دوم آن است که عمل مرتکب باید بدون اطلاع طرف مقابل باشد. بنابراین کسی که عالماً اموال مسروقه را از سارق پذیرفته و بعد تحت عنوان سرقت آن اموال تحت تعقیب قرار می گیرد، نمی تواند مدعی ارتکاب جرم افترای عملی علیه خود شود. بدیهی است در مواردی که فرد با علم و اطلاع، اشیاء و آلات و ادواتی را از دیگری می پذیرد، بدون این که از ماهیت اتهام آور آنها مطلع باشد برای مثال نمی داند چمدانی که به او داده می شود حاوی مواد مخدر یا اموال مسروقه می باشد، یا این که سلاحی که آن را از دیگری می گیرد در قتل کسی به کار رفته است، باز می توان جرم افترای عملی را در صورت وجود سایر شرایط محقق دانست.

اجاره سند

نتیجه حاصله:

افترای عملی یک جرم مقید است و بنا به تصریح ماده 699 باید طرف مورد افترا در نتیجه اقدامات مرتکب، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و تعقیب وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی شود. تنها پس از حصول این نتیجه می توان به تعقیب شخص مفتری پرداخت.

عنصر روانی افترای عملی

برای تحقق جرم افترای عملی، وجود سوء نیت ضروری است. مرتکب بنا به تصریح ماده 699، عمل خود را عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری انجام دهد. بنابراین وی باید اولا در انجام فعل خود عامد و قاصد باشد، نه این که تحت تأثیر مواد مخدر، مشروبات الکلی و … اقدام افترا آمیز خود را مرتکب شده باشد.

مطالب مرتبط   قرار کفالت در قانون آیین دادرسی کیفری

وکیل افترای عملی

ثانیاً با توجه به قید عالماً در این ماده، مرتکب باید از ماهیت اتهام آور اشیاء و آلات و ادوات مورد بحث آگاه باشد. بنابراین اگر کسی که چمدان حاوی مواد مخدر را داخل خانه دیگری گذاشته است خود نیز از محتوای چمدان بی اطلاع باشد و یا حتی، در صورت مطلع بودن از محتوای چمدان، نسبت به جرم بودن نگهداری مواد مخدر از لحاظ قوانین کیفری ایران آگاهی نداشته باشد، محکوم کردن وی به ارتکاب جرم موضوع ماده 699 وجاهت نخواهد داشت.

ثالثاً، مرتکب باید از سوء نیت خاص برخوردار بوده، یعنی قصد وی متهم نمودن دیگری باشد. بنابراین اگر قاتلی در حال فرار از دست مأموران چاقویی را که از آن برای قتل دیگری استفاده کرده است داخل خانه ای پرتاب کند، به دلیل فقدان سوء نیت خاص، تحت عنوان افترای عملی قابل تعقیب نخواهد بود.

اگر کسی در اثر افترای عملی شخصی، مورد تعقیب قرار گیرد و محکوم شود می تواند علیه مفتری طرح دعوا کند؟

خیر. بنا به صراحت ماده، جرم افترای عملی تنها هنگامی قابل تعقیب است که شخص مورد افترا حکم برائت یا قرار منع تعقیب گرفته باشد.

اجاره سند

آیا تعدد شیء یا وسیله ای که موجب انتساب جرم است شرط تحقق افترای عملی است؟

خیر. با وجود اینکه ماده از آلات و ادوات و اسم جمع استفاده کرده اما قرار دادن حتی یک شیء هم باعث تحقق افترای عملی است.

طرح پرونده های افترای عملی به دلیل ظرایف فنی و حقوقی، نیاز به حضور یک وکیل دادگاه کیفری خبره که وکیل افترای عملی نامیده می شود دارد. وکیل افترای عملی می تواند به موفقیت شما در چنین پرونده ای کمک نماید. در صورت نیاز به وکیل افترای عملی یا وکیل دادگاه کیفری در تهران، وکیل افترای عملی یا وکیل دادگاه کیفری در کرج و وکیل افترای عملی یا وکیل دادگاه کیفری در مشهد می توانید با گروه وکلای ققنوس که دارای تخصص و تجربه در حقوق کیفری هستند تماس برقرار نمایید.

Leave a Comment


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ghoghno1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309